Hjem Medlem Engasjér deg Engasjér deg i internasjonalt arbeid Hva kan hovedkontoret kan bidra med

Hva kan hovedkontoret kan bidra med

  1. Sørge for å dele informasjon om sentrale avtaler mellom Norsk Folkehjelp og ulike LO-forbund, slik at lagene kan følge opp de aktuelle forbundene og tillitsvalgte lokalt.
  2. Utarbeide et enkelt opplegg for idémyldring i lokallagene om internasjonal aktivitet.
  3. Utarbeide nyttige tips for gode informasjonsmøter. Lage plakatmal med hvitt felt som kan fylles ut lokalt og en A5-løpeseddel med én side kort tekst om Norsk Folkehjelp, den andre en blank side som kan fylles ut lokalt.
  4. Utarbeide sentrale materiellpakker til bruk i kampanjer og ved merkedager – som Verdens Flyktningdag 20. juni og FNs dag mot rasisme 21. mars (ref. Aksjonsutvalg merkedager i Norsk Folkehjelp). Disse bør inkludere forslag til leserbrev og pressemeldinger, da dette vil kunne lette arbeidet lokalt.
  5. Synlighet i media: Lokallag kan lage utkast til pressemelding og hvis ønskelig sende den til Kommunikasjonsavdelingen på hovedkontoret for videre bearbeiding. Hovedkontoret og lagene kan ha ulike mediekontakter regionalt/lokalt, og bør utveksle kontaktinformasjon her.
  6. Lage oppdaterte oversikter over ferdige foredrag om land og temaer samt innledere som kan besøke lokallagene. Bør inkludere Norsk Folkehjelps historie og ‘derfor er jeg stolt av å jobbe i Norsk Folkehjelp’ som egne presentasjoner.
  7. Koordinere besøk til lagene fra lederne av uteprogrammene våre. Landdirektørene er på årlig samling i Norge. Lokale lag kan melde fra i god tid på forhånd om interesse for foredrag fra dem om våre programland eller bestemte temaer. (De siste årene har denne samlingen vært arrangert den første uka i september.)
  8. Der dette er ønskelig: Bidra med kontakter til det lokale LO-apparatet.
  9. Sørge for oppdatert og lett tilgjengelig informasjon på nettsidene våre. Utvalget ser det som viktig for videreutvikling av internasjonale aktiviteter lokalt at alle gode erfaringer spres aktivt på nettsidene våre og gjennom Norsk Folkehjelps nyhetsbrev, slik at lagene kan inspirere og lære av hverandre. Ingen skal behøve å finne opp hjulet på nytt!