Hjem Medlem Engasjér deg Engasjér deg i internasjonalt arbeid Hva kan medlemmene gjøre lokalt?

Hva kan medlemmene gjøre lokalt?

  1. Lokallagene inviterer nye medlemmer til et orienteringsmøte innen et halvt år etter at de har meldt seg inn. Her får de en presentasjon av organisasjonen og laget, og kan komme med egne ønsker om hva de kunne tenke seg å delta i.
  2. Lagene holder idémyldring om internasjonalt arbeid. Målet er å sette ut i livet minst én av de ideene som kommer opp, og få opp entusiasmen for det internasjonale arbeidet. Oppsummeringer og ideer fra slike seminarer kan deles med andre lag på våre medlemssider.
  3. Styrets medlemmer – i alle fall de som er valgt fra regionene, men gjerne også andre – tar ansvar for minst ett lag i tillegg til sitt eget, hvor de er ansvarlige for å kjøre en idédugnad og rapportere tilbake til styret fra denne. Dette vil kunne styrke forholdet mellom styret og lokallagene på veldig konstruktiv måte.
  4. Lag som bidrar med støtte til bestemte deler av Norsk Folkehjelps arbeid ute, kan ha stor nytte av å være i direkte kontakt med hverandre.
  5. Samarbeid med fagbevegelsen: Over hele landet har vi fagforeninger. Som fagbevegelsens egen solidaritetsorganisasjon gir dette et godt grunnlag for internasjonalt samarbeid til nytte for begge parter. Her vil det være naturlig å kontakte LOs distriktskontor. Samarbeidet kan organiseres gjennom en komité som møtes for eksempel to ganger i året for å diskutere relevante felles saker. Ett av møtene bør være i god tid før 1. mai for å drøfte et mulig samarbeid om denne årlige markeringen.
  6. Noen av LO-forbundene har opprettet egne ambassadørkorps for enkelte av Norsk Folkehjelps landprogram, som Fagforbundets fylkesvise ambassadører for Palestina. Hovedkontoret informerer aktuelle lag, så lagene lett kan kontakte ambassadørene.
  7. Samarbeid med andre organisasjoner: Lagene bør kartlegge om andre lokale aktører kan være aktuelle samarbeidspartnere i bestemte saker – som Amnesty, FN-sambandet, Kirkens Nødhjelp, politiske partier og ungdomsorganisasjoner osv.
  8. Lokale pengeinnsamlinger: Lagene i Norsk Folkehjelp har lang erfaring med å samle inn penger til ulike formål. Konkurranseelementet kan fungere mobiliserende; send gjerne stafettpinnen videre til et annet lokallag i samme fylke! Beste lag vinner og får en liten premie. Innsamling kan foregå på stands i gatene, på møter eller via søknader til lokale klubber, fagforeninger, partier og ungdoms-partier om et økonomisk bidrag. Lokale innsamlinger bør knyttes til en pågående sentral kampanje – som for eksempel innsamlingen til Syria i 2012–2013.
  9. Det vil ofte være en engasjementsstige på ulike aktiviteter. Aktivitetene kan deles i lavterskel- og høyterskeltiltak, avhengig av kontekst og erfaring. Lavterskel skal være lett å gjøre for alle og ikke kreve verken erfaring eller forhåndskunnskaper, mens høyterskel vil kreve noe erfaring fra før. Her kan man bevege seg fra enkel løpeseddelutdeling til stands, filmvisning, intern temakveld, kronikk og et stort åpent møte, som vil kreve mer innsats fra laget.