Hjem Medlem Engasjér deg Engasjér deg i internasjonalt arbeid Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid

Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid

Dette består av to ulike områder – miner og utvikling. Utvikling omfatter 24 land og minearbeidet 23 land. Norsk Folkehjelp har ca. 2200 ansatte ute i verden.

Tidligere iverksatte vi mye av programmene selv og var såkalt selvimplementerende, mens vi i flere år nå har hatt en aktiv partnerskapsstrategi. Denne innebærer at det er partnerne selv som gjennomfører arbeidet ute. Norsk Folkehjelp har en politisk tilnærming til utvikling. All politikk speiler maktforhold og ulike interesser i samfunnet. For å kunne skape en rettferdig utvikling må undertrykte grupper få makt og mulighet til deltakelse og innflytelse. Utvikling er ikke bare et spørsmål om økonomisk vekst. Margina-liseringen av folk skyldes ikke først og fremst mangel på ressurser, men at ressursene er skjevt fordelt og kontrollert. Derfor er rettferdig fordeling av makt og ressurser og støtte til demokratiutvikling basis for Norsk Folkehjelps internasjonale utviklingsarbeid. Arbeidet skal støtte folks mulighet til å delta i og påvirke sine egne samfunn. Vi legger også stor vekt på politisk påvirkningsarbeid overfor myndighetene i Norge.

Utviklingsarbeidet har et årlig volum på ca. 350 millioner. Norad og Utenriksdepartementet står for 60–70 prosent og ulike internasjonale donorer for resten av bevilgningene her. Minearbeidet har et årlig volum på ca. 250 millioner, og støttes av både norske og internasjonale donorer.

Norsk Folkehjelp er verdens største humanitære aktør innen mine- og eksplosivrydding, med nesten 20 års erfaring med å finne og ødelegge miner, blindgjengere fra klasebomber og andre eksplosive krigsetter-latenskaper. Vi bistår også med destruksjon av lagre med slike våpen, for å hindre at de skal bli brukt og for å hindre eksplosjoner i farlige lagre. Norsk Folkehjelp legger stor vekt på å støtte nasjonale myndigheter i å løse sine oppgaver med mine- og eksplosivrydding. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle metodene våre, og kan vise til høy kvalitet og få ulykker i arbeidet vårt. Dette har gjort at vår stemme blir hørt internasjonalt.

Vi er også engasjert i politisk påvirkningsarbeid mot miner og klasebomber samt i andre våpenspørsmål der humanitærretten utfordres. På grunnlag av våre praktiske erfaringer var vi en sentral sivil aktør i det internasjonale arbeidet for å få vedtatt de to konvensjonene som forbyr miner og klasebomber. Nå arbeider vi for at alle land skal etterleve disse konvensjonene.

Norsk Folkehjelps handlingsplan for 2013 gir følgende prioriteringer for vårt internasjonale arbeid:

  • Det etableres et demokratiprogram for å tydeliggjøre og synliggjøre demokratiarbeidet.
  • I programarbeidet styrkes fokus på partnerskap med endringsaktører og utekontorenes kapasitet     til å fremme saker i den norske debatten.
  • Norsk Folkehjelp vil markere seg ved å ta opp ulikhetens betydning for utvikling.
  • Fokus er fortsatt å styrke måloppnåelsen for klase- og minekonvensjonen.
  • Starte opp kampanje for å forby kjernevåpen.
  • Vurdere igangsettelse av nye humanitære nedrustningstiltak.
  • Styrket drift og styring av programmene ute.

Internasjonalt arbeid i regi av lokallagene springer vanligvis ut av en sterk interesse lokalt for ett bestemt land eller ett bestemt tema. Aktivitetene må initieres lokalt, men hovedkontoret kan ha en viktig støtte-funksjon. Utvalget vil understreke at lokal internasjonal aktivitet må knyttes til land og partnere som Norsk Folkehjelp allerede samarbeider med. Geografirådgiverne ved hovedkontoret kan gi gode råd og være en viktig ressurs for informasjon om arbeidet i landene de har ansvar for. Det vil derfor være en styrke for lokale aktiviteter at de foregår i samarbeid med rådgiverne.