Hjem Medlem Søk om penger IMDI-midler 2015

IMDI-midler 2015

Tilskudd til inkluderings- og mangfoldsaktiviteter i Norsk Folkehjelp

Gjennom overføringer fra IMDI, har Norsk Folkehjelp mulighet til å gi økonomisk støtte til lokallag som ønsker å gjennomføre inkluderings og mangfoldsaktiviteter. Vi sender derfor ut denne invitasjonen til å søke Norsk Folkehjelp sentralt om støtte til relevante tiltak som lokallaget ønsker å gjennomføre i løpet i 2015. 

Hva dreier det seg om?

Norsk Folkehjelp har mange lokallag som jobber for å skape inkluderende lokalsamfunn. Dette gjør man gjennom ulike aktiviteter som engasjerer og som er med på å bygge ned fordommer og grenser mellom mennesker.  Sammen skaper vi trygghet og et samfunn der alle har like rettigheter. Vi mener at når en inviterer folk med ulik bakgrunn til felles lokale aktiviteter bidrar det til å motvirke rasisme, fordommer og diskriminering. Dette er aktiviteter som bidrar til inkludering av flyktninger og asylsøkere i lokalmiljøet. Tiltakene skal ha som mål å gjøre det lettere for flyktninger og asylsøkere å bo i Norge, samt bidra til økt deltakelse og større kontaktflate i lokalsamfunnet. Et annet mål med støtteordninger er å bidra til språkopplæring.  Målgruppen for tilskuddet er bosatte flyktninger og andre med minoritetsbakgrunn.

Det vil også være mulig å søke tilskudd til andre aktiviteter.

Søknad
Søknadsfristen er 1.mai, og søknaden skal inneholde følgende informasjon:

-          Målsetning for tiltaket

-          Beskrivelse av prosjektet eller aktiviteten

-          Målgruppe

-          Gjennomføringsplan

-          Budsjett

-          Kontaktinformasjon på ansvarlig for prosjektet

Søknaden kan sendes til Seniorrådgiver Per Ranestad på e-post pera@npaid.org

Søknadene vil bli behandlet og bevilgninger blir sendt ut innen 15.mai, med forbehold om godkjenning av Norsk Folkehjelps søknad hos IMDI.

Tildelte midler må brukes innen 1.november i 2015. Eventuelle ubrukte midler skal tilbakeføres Norsk Folkehjelp sentralt innen 1.desember, sammen med en kort rapport fra tiltaket.

Om man ønsker bistand til arbeid med prosjektsøknad, eller ønsker å diskutere prosjektideer eller tilsvarende, kan man ta kontakt med regional rådgiver.