Hjem Medlem Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter

§ 1. FORMÅL
1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.
1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon. På selvstendig grunnlag tar Norsk Folkehjelp standpunkt ut fra organisasjonens prinsipprogram og verdigrunnlag.
Norsk Folkehjelps visjon er Solidaritet i praksis.
1.3 Gjennom politisk påvirkning og praktisk arbeid skal Norsk Folkehjelp gjøre en innsats for å bedre den enkeltes levekår og skape et mer rettferdig samfunn. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt

1.4 Norsk Folkehjelp er medlemsstyrt.

§ 2 RAMMEBETINGELSER
Sentralt inngåtte avtaler, retningslinjer og mandater vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp forplikter hele organisasjonen.
Unntak er der det er påkrevd at Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom i fellesskap må gjøre selvstendige vedtak om retningslinjer for tildeling av støtte.

§ 3 OPPBYGGING
Norsk Folkehjelps øverste myndighet er landsmøtet.

§ 4 MEDLEMSKAP
Alle som stiller seg bak Norsk Folkehjelps formål og vedtekter, kan tegne medlemskap.
Medlemmene er forpliktet av organisasjonens etiske retningslinjer. Innmelding i organisasjonen skjer på følgende måte:
4.1 Gjennom individuelt medlemskap knyttes enkeltpersoner til lokale lag.
Steder der det ikke er lag eller der lag er i en oppstartsfase, kan medlemskap legges hos organisasjonen regionalt eller sentralt.
4.2 Ungdomsmedlemmer er alle under 30 år
4.3 Lokale organisasjoner, institusjoner og andre sammenslutninger tilsluttes kollektivt nærmeste lag.
4.4 Fylkes- og regionale organisasjoner tilsluttes kollektivt regionalt.
4.5 Landsomfattende organisasjoner, andre sammenslutninger, institusjoner og firmaer tilsluttes Norsk Folkehjelp sentralt.

§ 5 KONTINGENT
5.1 Landsmøtet fastsetter fordelingen av individuell kontingent mellom organisasjonsleddene.
5.2 Norsk Folkehjelps styre fastsetter kontingent både for individuelle og for kollektive medlemmer tilsluttet organisasjonen.
5.3 Det er sentral innkreving av kontingent fra individuelle medlemmer. Medlemmene plikter å betale sin årlige kontingent innen 31. januar. Kontingentkravet sendes ut senest 5.januar, med elektronisk påminnelse innen 20.januar.  
5.4 Kontingent fra kollektive medlemmer innkreves av det enkelte organisasjonsledd og beholdes i sin helhet hos det leddet hvor de kollektive medlemmene er tilsluttet, jfr. § 4.3 til 4.4.
5.5 Medlemmer som melder overflytting til et annet lokallag i løpet av året, overfører sine medlemsrettigheter til det nye laget.
5.6 Andre kontingentspørsmål behandles etter retningslinjer vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp.

§ 6 SANKSJONER
6.1 Medlemmer som opptrer grovt i strid med Norsk Folkehjelps formål, vedtekter, retningslinjer eller grovt misbruker organisasjonens navn, kan utsettes for sanksjoner etter § 6.
Medlemmer og organisasjonsledd kan varsle sanksjonsutvalget om saker man mener omfattes av denne paragrafen.
Medlemmet har rett til å bli hørt før forslaget om sanksjon behandles. Før det iverksettes sanksjoner i saker som ikke handler om økonomiske misligheter eller andre straffbare forhold, plikter lokallaget å gjennomføre en konfliktsamtale. De involverte parter skal delta i samtalen, samt en uhildet representant valgt av regionstyret. Fra møtet skal det føres protokoll som skal underskrives av alle parter.
Konfliktsamtaler skal ikke gjennomføres i saker angående grenseoverskridende adferd.
Hvis man ikke kommer til enighet, skal protokollen inneholde begge parters synspunkter før den signeres
6.2 Følgende sanksjoner kan brukes
A: Suspensjon inntil tre måneder – ansvar: Lokallaget
B: Utelukkelse inntil ett år – ansvar: Lokallaget
C: Utelukkelse inntil fem år – ansvar: Sanksjonsutvalget
D: Eksklusjon – ansvar: Sanksjonsutvalget
Styret i et lokallag kan suspendere et medlem i inntil tre måneder og midlertidig utelukke et medlem i inntil ett år. Lokallagsstyret kan også innstille til sanksjonsutvalget på utelukkelse av et medlem i inntil fem år eller på eksklusjon av et medlem. Vedtak om utelukkelse i inntil ett år, innstilling om utelukkelse i inntil fem år og eventuell innstilling om eksklusjon skal fattes med minimum to tredjedels flertall i styret i lokallaget.
Vedtak om eksklusjon og utelukkelse inntil fem år fattes av et eget sanksjonsutvalg.
Sanksjonsutvalget har sju medlemmer og består av én representant fra hver av regionene, Styret i Norsk Folkehjelp oppnevner leder og vedtar retningslinjer for utvalget. Tre av sanksjonsutvalgets medlemmer innkalles når det foreligger en sak.
Det skal være med én representant fra den regionen der den aktuelle saken har funnet sted. Vedtak om eksklusjon skal fattes med minimum to tredjedels flertall blant de møtende medlemmene i sanksjonsutvalget
6.3 Et lokalt vedtak om utelukkelse i inntil ett år kan ankes inn for sanksjonsutvalget i Norsk Folkehjelp, som er forpliktet til å behandle anken. En anke skal behandles i løpet av to måneder. Vedtak gjort lokalt, gjelder inntil anken er behandlet av sanksjonsutvalget og eventuelt vedtaket er omgjort.
Vedtak fra sanksjonsutvalget om utelukkelse og eksklusjon kan ankes videre til personalutvalget oppnevnt av Norsk Folkehjelps styre, som er forpliktet til å behandle anken. En anke skal behandles i løpet av to måneder. Vedtak gjort av sanksjonsutvalget, gjelder inntil anken er behandlet av personalutvalget og eventuelt vedtaket er omgjort.
6.4 Norsk Folkehjelps styre kan ta initiativ til sanksjoner overfor alle organisasjonsledd og styrer. Overordnet organisasjonsledd, dvs. Norsk Folkehjelps styre eller regionstyre, kan ellers innkalle til ekstraordinære årsmøter og møter i underordnede organisasjonsledd når det foreligger særlige grunner for det.

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER
7.1 Endringer av eller tillegg til vedtekter for Norsk Folkehjelp vedtas av Norsk Folkehjelps ordinære landsmøte med to tredjedels flertall.
Frist for innsending av forslag er tre måneder før landsmøtets start.

§ 8 REGISTRERINGSPLIKT, ARBEIDSGIVERANSVAR OG ANNET
8.1 Hvis lokale lag eller regionstyret har utbetalinger som er trekk- eller avgiftspliktige, skal de sørge for å foreta de nødvendige offentlige registreringer med de forpliktelser og rutiner dette medfører.
Dette er ytterligere regulert i Norsk Folkehjelps retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon.
Relevant organisasjonsledd plikter å innhente avgrenset politiattest fra medlemmer og tillitsvalgte som er i jevnlig kontakt med barn og unge, og funksjonshemmede over 18 år, og i posisjon til å bygge et tillitsforhold.
Ansatte i Norsk Folkehjelp som står i posisjon til å kunne bygge et tillitsforhold til barn og unge, skal legge fram avgrenset politiattest ved ansettelse.
8.2 En ansatt kan ikke ha årsmøtevalgte verv i samme styre som har arbeidsgiveransvar for vedkommende, eller som den ansatte har sitt daglige virke i. Vedkommende kan tiltre lagets styre med tale- og forslagsrett.
Når man har flere enn 30 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem med varamedlem velges av og blant de ansatte.
Dersom man har færre enn 30 ansatte kan representant for de ansatte i Norsk Folkehjelp ha møte- og talerett i styret, når disse behandler saker som gjelder forholdet mellom Norsk Folkehjelp som arbeidsgiver og de ansatte.
Representant for de ansatte har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter eller rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner
8.3 Sentralt ansatte, utover de som er valgt til Norsk Folkehjelps styre, kan ikke velges som delegater til landsmøtet.
8.4 For å unngå at tillitsvalgte påføres økonomiske tap eller utgifter, kan overordnet organ utarbeide retningslinjer for kompensasjon.
8.5 Etablering av forretningsmessige foretak skal godkjennes av overordnet organisasjonsledd, for forsvarlig sikring av økonomiske forutsetninger, styringsmuligheter og registrering i foretaksregister

§ 9 OPPLØSNING AV NORSK FOLKEHJELP
9.1 Oppløsning av Norsk Folkehjelp krever to tredjedels flertall på to påfølgende ordinære landsmøter.
9.2 Ved oppløsning av Norsk Folkehjelp bestemmer det oppløsende møtet hvordan eksisterende midler skal anvendes. Vedtaket må ha to tredjedels flertall.

§ 10 ORDINÆRT LANDSMØTE OG DETS MYNDIGHETSOMRÅDE
10.1 Landsmøtet er Norsk Folkehjelps høyeste myndighet. Ordinært landsmøte avholdes hvert fjerde år.
10.2 Landsmøtet skal behandle:
A. Dagsorden og fullmakter
B. Beretning og regnskap samt revisjonsberetning for landsmøteperioden, rapport fra kontrollkomiteen, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom og Norsk Folkehjelp Sanitet
C. Innkomne forslag
D. Fastsette fordelingen av individuell kontingent mellom organisasjonsleddene
E. Vedtektsendringer
F. Prinsipprogram
G. Overordnede prioriteringer i landsmøteperioden.
H. Valg av Norsk Folkehjelps styre etter innstilling fra valgkomiteen
I. Valg av kontrollkomité bestående av leder og to medlemmer med to varamedlemmer
10.3 Landsmøteforberedelser:
A: Styret i Norsk Folkehjelp sender ut innkalling minimum seks måneder før landsmøtet.
B: Styret i Norsk Folkehjelp oppnevner valgkomité og landsmøteforberedende komiteer.
C: Valgkomité skal bestå av leder og fire medlemmer med tre varamedlemmer som oppnevnes minst ett år før landsmøtet.
D: Valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig fire uker før landsmøtets begynnelse.
E: Forslag til landsmøtet må være sendt styret i Norsk Folkehjelp innen tre måneder før landsmøtet begynner. Organisasjonsledd som sender inn forslag til landsmøtet, må kunne legge fram en protokoll som viser vedtak om forslaget.
F: Til landsmøtet har disse forslagsrett: Lagene, regionene, organisasjoner som er tilsluttet kollektivt sentralt, Norsk Folkehjelps styre, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Norsk Folkehjelp Sanitet og Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom.
G: Norsk Folkehjelps styre skal sende sakslisten med landsmøtedokumentene, samt valgkomiteens innstilling til de valgte representantene, lokale lag og regionene senest fire uker før landsmøtet.
10.4 Landsmøtet består av:
A. Norsk Folkehjelps styre
B. Inntil seks delegater med vararepresentanter i nummerert rekkefølge fra hver av regionene til Norsk Folkehjelps landsmøte. Minst én delegat skal være under 30 år (kan fylle 30 år i landsmøteåret).
C. Representantskapsmøte i Norsk Folkehjelp Sanitet velger seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge.
D Representantskapsmøte i Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom velger inntil 12 delegater med 12 vararepresentanter i nummerert rekkefølge.
E. Årsmøtet i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms velger seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge.
F. Alle lokallag kan møte med to delegater. Lagets representasjon skal gjenspeile lagets aktivitet.
G. Lag med flere enn 250 individuelle medlemmer kan møte med ytterligere en delegat pr 250. Medlem, maks 4 delegater.
H. Lag med flere enn 2500 kollektive medlemmer kan møte med ytterligere én delegat.
I. Et lag kan ikke ha flere enn fire delegater.
J. Én representant for hvert påbegynte 25 000 medlemmer fra de sentralt kollektivt tilsluttede organisasjoner, dog maksimum fem delegater fra én enkelt organisasjon.
10.5 Valg av navngitte delegater og vararepresentanter fra lag og regioner foretas på de respektive årsmøtene.
Representanter fra Norsk Folkehjelp Sanitet, Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom velges på representantskapsmøtene og nasjonalt årsmøte i Solidaritetsungdom
10.6 Alle valgte representanter må ha fullmakt undertegnet av to styremedlemmer. Fullmakten må sendes Norsk Folkehjelps styre innen tre måneder før landsmøtet begynner.
Fullmaktsskjema må sendes sammen med godkjent protokoll fra årsmøtet.
Representanter fra Norsk Folkehjelp Sanitet, Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom må legge frem godkjent møteprotokoll fra møter der de er valgt.
10.7 Norsk Folkehjelps styre skal ha følgende sammensetning:
A. Leder og to nestledere
B. En representant fra hver region
C. Tre representanter fra de kollektivt tilsluttede organisasjonene
D. Leder av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
E: Leder av Norsk Folkehjelp Sanitet
F: En representant fra Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom
G: To representanter valgt av og blant de ansatte
Alle styrerepresentanter (B til G) skal ha to personlige varamedlemmer i nummerert rekkefølge.
10.8 Ved valg av medlemmer til Norsk Folkehjelps styre etterstrebes kjønnsmessig og geografisk fordeling, samt nødvendig erfaring og kompetanse for å ivareta styrets oppgaver.
10.9 Norsk Folkehjelps styre har ikke stemmerett under behandling av beretning og regnskap.
10.10 Delegatenes reiseutgifter fordeles på alle delegatene etter reisefordelingsprinsippet.
Øvrige utgifter til delegatene bæres av de kollektivt tilsluttede organisasjoner, lokale lag og regionene selv.
10.11 Alle utgifter til Norsk Folkehjelps styre dekkes av Norsk Folkehjelp sentral

§ 11 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
11.1 Ekstraordinært landsmøte avholdes når minst 2/3 av styrets medlemmer bestemmer det, eller når 2/3 av regionene gjør krav på det.
11.2 Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som er kunngjort ved innkalling til møtet.

§ 12 MYNDIGHET, ANSVAR OG OPPGAVER FOR NORSK FOLKEHJELPS STYRE
12.1 Styret er organisasjonens øverste organ mellom landsmøtene.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede i møtet. Ved stemmelikhet er forslaget ikke vedtatt.
12.2 Saker kan fremmes av styremedlemmene, sentrale utvalg, kollektivt tilsluttede organisasjoner, regionene, lagene og generalsekretæren.
Valgt ledelse fremmer saksliste sammen med generalsekretær
12.3 Styret har ansvaret for å:
A. Vedta organisasjonens overordnede strategidokumenter
B. Vedta organisasjonens budsjetter og regnskap
C. Ansette generalsekretær, behandle endrede arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforholdet
D. Behandle lønnsspørsmål for generalsekretær
E. Være ankeinstans for saker behandlet enten i sentrale utvalg eller i regionstyrene
F. Innstille overfor og gjennomføre landsmøte
G. Innkalle og gjennomføre årlig lederkonferanse
H. Foreta endringer i regiongrensene
I. Etablere arbeidsgrupper
J. Utnevne representanter til styrer, råd og utvalg
K. Tolke vedtektspørsmål
L. Vedta retningslinjer og mandater
M. Engasjere revisjonsselskap
N. Foreta suppleringsvalg
O. Behandle planverk for den totale beredskapen i Norsk Folkehjelp.
P. Legge til rette for utvikling, kurs og vekst i organisasjonen
Q. Utnevne leder til sanksjonsutvalg
R. Utnevne personalutvalg
12.4 Styrets leder og to nestledere utgjør styrets arbeidsutvalg.  

§ 13 MØTEPLASSER
13.1 Årlig lederkonferanse
Konferansen er et bindeledd mellom lokale lag og styret. Konferansen skal bidra til utveksling av informasjon og drøfting av viktige spørsmål for organisasjonen.
Lederkonferansen innkalles med minst tre måneders varsel og gjennomføres av styret i Norsk Folkehjelp.
Lederkonferansen består av styret og lagenes leder eller stedfortreder, ledere for regionstyrene, samt styre i Solidaritetsungdom, Sentralt sanitetsutvalg og Sentralt ungdomsutvalg sanitet.
Lederkonferansen skal drøfte:
A. Status og utfordringer så langt i perioden
B. Planer og prioriteringer for resten av perioden
C. Aktuelle temaer og satsingsområder
13.2 Fagkonferanser
Norsk Folkehjelp skal arrangere møteplasser som tilbyr kompetanseheving og stimulerer til økt aktivitet. Dette gjøres gjennom to fagkonferanser, Fagkonferanse Sanitet og Samfunnspolitisk fagkonferanse. Konferansene kan være samlokalisert
13.3 Fagkonferanse Sanitet
Fagkonferanse Sanitet skal bidra til økt aktivitet og fagkunnskap innenfor sanitetens fagområder. Innhold og tidspunkt for fagkonferansen skal bestemmes av sentralt sanitetsutvalg i samråd med sentralt ungdomsutvalg sanitet.
Representantskapsmøtet i Norsk Folkehjelp Sanitet inngår i Fagkonferanse Sanitet annethvert år.
Representantskapsmøtet i Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom inngår i Fagkonferanse Sanitet hvert år.
13.4 Samfunnspolitisk fagkonferanse
Samfunnspolitisk fagkonferanse skal bidra til økt aktivitet og fagkunnskap på samfunnspolitiske fagområder. Innhold bestemmes av egen arbeidsgruppe.

§ 14 NORSK FOLKEHJELP SOLDARITETSUNGDOM
14.1 Formål
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom har som mål å skape en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser gjennom aktivt påvirknings- og informasjonsarbeid om internasjonal solidaritet, humanitær nedrustning, antirasisme og asyl- og flyktningpolitikk.
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er underlagt Norsk Folkehjelps prinsipper og vedtekter, men står fritt til å innta egne standpunkter og vedta egne prioriteringer.
Medlemmer i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er de mellom 13 og 30 år som er tilknyttet et solidaritetsungdomslag eller en solidaritetsungdomsgruppe med samfunnspolitisk engasjement. Et medlem er valgbart til verv ut det året de fyller 30.
14.2 Organisering
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom organiseres med eget nasjonalt årsmøte, solidaritetsungdomsstyre, solidaritetsungdomslag og solidaritetsungdomsgrupper.
14.3 Nasjonalt Årsmøte
Er et vedtaksdyktig organ for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Innkalling til årsmøtet skal sendes ut to måneder før årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle og vedta:
A. Beretning fra solidaritetsungdomsstyret
B. Retningslinjer for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
C. Politisk plattform
D. Handlingsplan for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
E. Velge solidaritetsungdomsstyre bestående av leder og to nestledere, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Leder og første og andre nestleder er henholdsvis representant og første og andre vararepresentant til Norsk Folkehjelps styre.
F. Velger seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge, det året det er landsmøte.
G. Velge valgkomité med leder, tre medlemmer og ett varamedlem
H. Øvrige prioriteringer
Alle lag og ungdomsgrupper som definerer seg som Solidaritetsungdom har rett til å sende tre delegater til Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms årsmøte. I tillegg kan solidaritetsungdomslag med over 50 medlemmer stille med ytterligere én delegat. Ungdomslagene kan stille med inntil fire delegater.
Delegatenes reiseutgifter fordeles på alle delegatene etter reisefordelingsprinsippet.
Delegater, observatører og personer på valg må ha betalt kontingenten innen fastsatt frist.
Norsk Folkehjelps styre kan ha en observatørplass med tale- og forslagsrett på det nasjonale årsmøtet i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom.
14.4    Solidaritetsungdomsstyret:
Er øverste organ mellom de nasjonale årsmøtene. På selvstendig grunnlag kan ungdomsstyret uttale seg på vegne av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom i tråd med vedtatt politisk plattform.
Leder av solidaritetsungdomsstyret representerer solidaritetsungdomslagene-/gruppene i styret i Norsk Folkehjelp – med alle rettigheter.
I relevante saker er Solidaritetsungdom rådgivende for styret i Norsk Folkehjelp.
14.5 Lokale Solidaritetsungdomslag og solidaritets-ungdomsgrupper
Solidaritetsungdom kan etablere egne solidaritetsungdomslag som er organisert som lokale lag i Norsk Folkehjelp.
Solidaritetsungdomslagene drives i henhold til vedtektene og egne retningslinjer som vedtas av årsmøte i Solidaritetsungdom.
Når det opprettes lokale solidaritetsungdomslag, skal disse navngis slik: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom (lagets navn f.eks. Blindern) – altså Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Blindern. Som solidaritetsungdomslagets navn benyttes fortrinnsvis stedsnavnet (f.eks.: Tromsø).
Når det opprettes solidaritetsungdomsgrupper i et lokalt lag, skal disse navngis slik: Solidaritetsungdomsgruppen i Norsk Folkehjelp (Lagets navn f.eks. Bergen) – altså Solidaritetsungdomsgruppen i Norsk Folkehjelp Bergen.

§ 15 NORSK FOLKEHJELP SANITET
15.1 Formål
Norsk Folkehjelp Sanitet har som formål å skape trygge lokalsamfunn gjennom beredskap i redningstjenesten, førstehjelpsopplæring og ulykkesforebygging
15.2 Organisering
Norsk Folkehjelp Sanitet ledes av Sentralt sanitetsutvalg som består av:
• Leder og to nestledere samt to varamedlemmer valgt på representantskapsmøte.
• Oppnevnte medlemmer ut fra fagfunksjon
• Leder av Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom
Sentralt sanitetsutvalg velges av representantskapet for to år av gangen med mulighet for forlengelse. Utvalget velges på representantskapsmøtet og trer i funksjon etter landsmøtet, det året det er landsmøtet.
I relevante saker er Norsk Folkehjelp Sanitet rådgivende for styret.
Leder av Sentralt sanitetsutvalg tiltrer som fast medlem i styret i Norsk Folkehjelp med alle rettigheter, med første og andre nestleder som henholdsvis første og andre varamedlem.
Alle valg bør etterstrebe en variert sammensetning med vekt på nødvendig erfaring og kompetanse.
Oppnevning av medlemmer ut fra fagfunksjon gjøres av Sentralt sanitetsutvalg. Slik oppnevning skal skje årlig.
Sentralt sanitetsutvalg kan vedta retningslinjer for Norsk Folkehjelp Sanitet om førstehjelp og frivillig redningstjeneste.
15.3 Koordinerende nivå
På et koordinerende nivå er saniteten organisert med beredskapsleder og instruktørleder
Sanitetsgrupper innenfor en region kan velge å organisere seg i et regionalt samarbeidsorgan for å ivareta opplæring og felles utfordringer
15.4 Lokalt
På operativt nivå er saniteten organisert med sanitetsgrupper. Disse opererer ut fra direktiver for Norsk Folkehjelp Sanitet.
Der det er sanitetsungdomsgrupper, skal de legge til rette for opplæring slik at medlemmer i Sanitetsungdommen kan delta på førstehjelpstjenester og bli godkjent redningsmannskap ved fylte 18 år.
Lokalt kan det etableres minigrupper med barn fra 10 til 13 år som egen aktivitet. Primæraktivitet skal være førstehjelp, friluftsliv og redning og barna skal forberedes på å gå videre inn i sanitetsungdomsgruppene.
15.5 Representantskapsmøte
Representantskapsmøte skal avholdes på Fagkonferanse Sanitet annethvert år.
Representantskapsmøtet skal behandle:
a) Dagsorden og fullmakter
b) Årsberetning for landsmøteperioden det året det er landsmøte
c) Innkomne forslag
d) Retningslinjer for Norsk Folkehjelp Sanitet
e) Behandling av landsmøtesaker det året det er landsmøte
f) Valg av Sentralt sanitetsutvalg etter innstilling fra valgkomiteen
g) Velge seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge det året det er landsmøte.
h) Valg av valgkomité
Representantskapet består av Sentralt sanitetsutvalg og inntil to delegater fra hvert lokallag. Representantskapet innkalles med minst to måneders varsel. Forslag til behandling må være sendt Sentralt sanitetsutvalg minst fire uker før møtet. Endelige sakspapirer skal sendes delegatene senest to uker før møtet.
Norsk Folkehjelps styre kan ha observatørplass med tale og forslagsrett på representantskapsmøtet.

§ 16 NORSK FOLKEHJELP SANITETSUNGDOM
16.1 Formål
Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom har som formål å tilby en trygg og meningsfull fritid for ungdom mellom 13 og 26 år. Førstehjelp, redningstjeneste og friluftsliv skal stå sentralt i aktiviteten.
Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom skal jobbe for at unge mennesker skal være opplært til å bli redningsmannskaper og/eller førstehjelpere, samt bli en del av Norsk Folkehjelp Sanitet ved fylte 18 år. Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom har aldersgruppa 13–20 år som særlig målgruppe.
16.2 Organisering
Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom ledes av Sentralt ungdomsutvalg sanitet som består av:
Leder og to nestledere, et medlem samt to varamedlemmer valgt på representantskapsmøte.
Sentralt ungdomsutvalg sanitet velges for to år av gangen med mulighet for gjenvalg. Utvalget velges på representantskapsmøtet og trer i funksjon etter landsmøtet, det året det er landsmøtet.
Valgene skal etterstrebe en geografisk, kjønns- og aldersmessig balanse.
Sentralt ungdomsutvalg sanitet er underlagt Norsk Folkehjelp Sanitet i saker som angår førstehjelps- og redningsfaglige spørsmål.
16.3 Representantskapsmøte skal avholdes på Fagkonferanse Sanitetsungdom hvert år.
Representantskapsmøtet skal behandle:
a) Dagsorden og fullmakter
b) Årsberetning for landsmøteperioden det året det er landsmøte
c) Innkomne forslag
d) vedta retningslinjer for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom
e) Behandling av landsmøtesaker det året det er landsmøte
f) Valg av Sentralt ungdomsutvalg sanitet
g) Valg av styrerepresentant med to vararepresentanter i nummerert rekkefølge til styret i Norsk Folkehjelp.
h) Velge 12 delegater med 12 vararepresentanter i nummerert rekkefølge det året det er landsmøte.
i) Valg av valgkomité
Representantskapet består av to representanter fra hver lokale sanitetsungdomsgruppe og Sentralt ungdomsutvalg sanitet.
Både Norsk Folkehjelps styre og Norsk Folkehjelp Sanitet kan ha en observatørplass med tale- og forslagsrett på representantskapsmøtet.
16.4 Sentralt ungdomsutvalg sanitet skal:
A. Vedta aktivitetsplattform og handlingsplan for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom
B. Ha ansvar for å planlegge og gjennomføre sentrale ungdomsaktiviteter for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom
C. Være rådgivende overfor Norsk Folkehjelp Sanitet i ungdomssaker
D. Være rådgivende overfor Styret i Norsk Folkehjelp i ungdomssaker
16.5 Lokalt
Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom er organisert i lokale sanitetsungdomsgrupper.
Årsmøtet velger lokal ungdomsleder og voksen-leder. Ungdomsutvalg kan opprettes etter eget ønske.
Ungdomsleder eller voksenleder skal være representert med fulle rettigheter i lokallagsstyret.
Lokale sanitetsungdomsgrupper skal navngis med Sanitetsungdom og stedsnavn, for eksempel Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom Jæren.

§ 17 ARBEIDSGRUPPER
Ved behov kan Norsk Folkehjelps ulike organisasjonsledd sette ned arbeidsgrupper. Disse opprettes for et bestemt tema og en tidsbegrenset periode.
Etter endt arbeid skal det sendes en evalueringsrapport til det organisasjonsleddet som oppnevnte arbeidsgruppa.

§ 18 KONTROLLKOMITÉ
18.1 Kontrollkomiteen står til ansvar overfor landsmøtet og har talerett i styremøtene.
18.2 Komiteen har som mandat å kontrollere styrets arbeid og vedtak:
A. Påse at organisatoriske, økonomiske og politiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonens vedtekter, retningslinjer og vedtak
B. Kunne innkalle fast revisor og de personer de måtte ønske til sine møter
C. Kunne gi revisor oppdrag av mer undersøkende art for å ivareta kontrollkomiteens behov for informasjon
D. Avgi en skriftlig rapport til styret etter hvert kalenderårs slutt
E. Avgi en skriftlig rapport til Norsk Folkehjelps landsmøte om sitt arbeid og sine merknader for siste landsmøteperiode.
18.3 Lagene kan velge en egen kontrollkomité som kontrollorgan. Kontrollkomiteens mandat vil da være:
A. Påse at organisatoriske, økonomiske og politiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonens prinsipprogram, vedtekter og lagets vedtak
B. Foreta en kritisk gjennomgang av lagets disposisjoner og tallmessige revisjon. Avgi en skriftlig rapport til årsmøtet for hvert regnskapsår

§ 19 GENERALSEKRETÆREN
19.1 Generalsekretær ansettes på åremål for seks år, med mulighet for inntil seks års forlengelse.
19.2 Generalsekretæren leder hovedadministrasjonen og er ansvarlig overfor Norsk Folkehjelps styre.
19.3 Generalsekretæren deltar på landsmøtet med talerett, og i styret med tale- og forslagsrett.
19.4 Generalsekretæren har ansvar for forberedelse av saker til og iverksetting av beslutninger foretatt av styret.

§ 20 REGIONER
20.1 En region er en sammenslutning av alle lokale lag i ett geografisk område, samt kollektive tilmeldte foreninger direkte tilmeldt regionene.
Regionene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, med de plikter og ansvar det medfører, men likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som i henhold til vedtektene er gjort gjeldende for hele organisasjonen.
20.2 Forandringer av regionens geografiske grenser skal fastsettes av Norsk Folkehjelps styre.
20.3 Regionens navn bestemmes av Norsk Folkehjelps styre etter innstilling fra regionstyret.

§ 21 REGIONENS ÅRSMØTE
21.1 Regionens årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars og innkalles med minst seks ukers varsel. Forslag til behandling må være sendt regionstyret minst fire uker før møtet. Saksliste med beretning, regnskap og forslag samt valgkomiteens innstilling skal sendes lokallagene og kollektivt tilsluttede foreninger senest to uker før årsmøtet.
21.2 Den administrative rådgiveren som til enhver tid følger opp styret i regionen har tale- og forslagsrett på årsmøtet
21.3 Årsmøtet består av regionstyret, representanter fra Norsk Folkehjelps lokale lag i regionen, samt én representant fra hver av de regionale kollektivt tilsluttede foreningene.
21.4 Alle lag kan stille med inntil tre representanter på regionens årsmøte. Alle lagsrepresentanter skal ha betalt kontingent i det lokallaget man kommer fra innen 31.1.
21.5 Regionstyret skal engasjere revisor ved behov. Revisor og eventuell regnskapsfører kan delta på årsmøte med tale- og forslagsrett til regnskapet.
21.6 For å sikre kontinuitet i regionstyrets arbeid, bør tillitsvalgte velges for to år av gangen med halve regionstyret på valg ved hvert årsmøte. En valgperiode er maksimum to år av gangen.
21.7 Årsmøtet behandler:
• Beretning
• Regnskap
• Innkomne forslag
• Plan og budsjett for minimum to år
Årsmøtet velger:
A. Regionstyret med leder, valgt sekretær og økonomileder, samt to varamedlemmer. En av disse skal være under 30 år. Denne representanten kan fylle 30 år i løpet av det året den velges.
B. Inntil seks delegater med vararepresentanter i nummerert rekkefølge til Norsk Folkehjelps landsmøte det året det avholdes. Minst én delegat skal være under 30 år.
C. Valgkomité med minst tre medlemmer og to varamedlemmer. Komiteen konstituerer seg selv. Årsmøtet innstiller på:
D. I landsmøteåret: Representant med to vararepresentanter til styret i Norsk Folkehjelp
E. Eventuelt suppleringsvalg på regionens representant og vararepresentanter til styret i Norsk Folkehjelp.
Alle valg skal etterstrebe en geografisk, kjønns- og aldersmessig balanse
21.8 Før behandling på årsmøtet skal regnskapet være revidert. Regioner med omsetning til og med 500 000 kr kan velge to regnskapskyndige personer til å revidere regnskapet og rapportere til årsmøtet. Revidering skal skje etter en mal vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp. Hvis regionen omsetter for mer enn 500 000 kr, skal regnskapet revideres av registrert revisor, jfr. § 21.5.
Regionstyret har ikke stemmerett ved behandlingen av beretning og regnskap.
Årsrapport vedlagt årsregnskap med revisjonsberetning skal sendes til Norsk Folkehjelp innen 15. april.
21.9 Lokallaget skal dekke representantenes reiseutgifter til årsmøtet, men utgiftene kan fordeles på alle representantene etter reisefordelingsprinsippet. Reiseutgiftene for regionstyret dekkes av regionen.
Representantenes øvrige utgifter skal dekkes av lokallaget.

§ 22 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
22.1 Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst to tredjedeler av regionens lokale lag krever det, eller når regionstyret ser det som påkrevet etter vedtektene (etablering av forretningsmessig foretak, låneopptak, eller for å gjennomføre valg hvis hele eller deler av styret fratrer).
22.2 Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minimum to ukers varsel, og kan bare behandle saker som står i innkallingen. Sakspapirene skal sendes ut til medlemmene senest én uke før møtet.
Innkalling til og protokoll fra et ekstraordinært årsmøte skal sendes Norsk Folkehjelp til orientering.

§ 23 REGIONSTYRE
23.1 Regionstyret består av:
• Leder
• Valgt sekretær
• Økonomileder
• To varamedlemmer
Det kan også oppnevnes representanter med fagfunksjon. Disse tiltrer styret med tale- og forslagsrett.
23.2 Regionrepresentanten til styret i Norsk Folkehjelp tiltrer regionstyret med alle rettigheter.
23.3 Den administrative rådgiveren som til enhver tid følger opp styret i regionen, har tale- og forslagsrett på styremøter.
23.4 Regionstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede i møtet. Ved stemmelikhet er forslaget ikke vedtatt.
23.5 Det er kun mulig å inneha tillitsverv i den regionen der en er medlem.
23.6 Firmategning, regnskap og revisjon skal skje etter Retningslinjer for økonomiforvaltning i Norsk Folkehjelp.

§ 24 REGIONSTYRETS ANSVARS- OG ARBEIDSOPPGAVER I SAMARBEID MED REGIONKONTORET
A. Sørge for god kontakt og være bindeledd mellom lag, regioner og styret sentralt
B. Koordinere opplæring, særlig organisasjonsopplæringen
C. Tilrettelegge for minimum én regional møteplass årlig
D. Sikre godt samarbeid på regionalt nivå med fagbevegelsen og andre aktuelle samarbeidspartnere
E. Organisasjonssaker, opprettelse og nedleggelse av lag og generell rådgivning til lagene
F. Sikre etablering av nye lokale lag gjennom en strategi for vekst

§ 25 OPPLØSNING AV REGIONEN
25.1 Oppløsning av en region må godkjennes av landsmøtet i Norsk Folkehjelp.
25.2 Ved oppløsning skal regionens midler og eiendeler oppbevares av hovedadministrasjonen. Aktiva skal ivaretas på best mulig måte av styret i Norsk Folkehjelp. Midlene settes på egen rentebærende konto, slik at rentene også tilfaller formålet og skal anvendes til reorganisering av regionen.
25.3 Styret i Norsk Folkehjelp må endre regionsgrensene slik at alle lokallag tilhører en region.
25.4 Hvis det ikke er dannet en ny region i løpet av fem år, fordeles regionens aktiva på de resterende lagene i det aktuelle geografiske området.

§ 26 LOKALE LAG
26.1 Norsk Folkehjelps lokale lag består av:
A: Individuelle medlemmer
B: Kollektivt tilsluttede foreninger og lokale sammenslutninger i et bestemt geografisk område
26.2 De lokale lagene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, med de plikter og dét ansvar dette medfører, men likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som ifølge vedtektene gjelder hele organisasjonen.
26.3 Etablering av lokale lag, navnevalg og endring i geografiske grenser skal godkjennes av regionstyret.
26.4 Som lagets navn benyttes fortrinnsvis stedsnavnet.
Styret vedtar retningslinjer for organisering der det er flere lag i samme geografiske område.

§ 27 LOKALT ÅRSMØTE
27.1 Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar og innkalles med minst fire ukers varsel. Saker til behandling på årsmøtet skal være sendt lagsstyret senest to uker før årsmøtet.
Sakspapirer, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling skal bekjentgjøres blant medlemmene senest én uke før årsmøtet.
27.2 Til årsmøtet har alle individuelle medlemmer adgang.
Kollektive medlemmer møter med én representant for hvert påbegynte 50. medlem, maksimalt fem representanter.
Medlemmene har alle rettigheter forutsatt at de har betalt kontingenten innen 31.1.
Representanter for kollektivt tilmeldte foreninger har samme rettigheter som individuelle medlemmer, så sant foreningen har betalt kontingent innen 31.1.
For å være vedtaksført må minst tre medlemmer uten styreverv være til stede under årsmøtet.
27.3 Revisor og eventuell regnskapsfører kan delta på årsmøtet med tale- og forslagsrett til regnskapet.
27.4 Årsmøtet behandler:
A: Beretning
B: Regnskap
C: Innkomne forslag
D: Plan og budsjett for minimum to år
E: Valg av:
• Styre med varamedlemmer
• Representanter med vararepresentanter til landsmøtet i Norsk Folkehjelp
• Valgkomité med minst tre medlemmer med varamedlemmer
• Inntil tre representanter med vararepresentanter til regionens årsmøte
Hvis laget har kollektivt tilsluttede fagforeninger, bør disse være representert i styret i laget. Valgbare er de som har stemmerett på årsmøtet. Valgene skal etterstrebe en geografisk, kjønns- og aldersmessig balanse. Valgbare er de som har gyldig kontingent, jfr. § 5.
27.5 For å sikre kontinuitet i styrets arbeid, bør tillitsvalgte velges for to år av gangen, hvor den ene halvparten av styret vekselvis er på valg ved hvert årsmøte.
27.6 Regnskapet skal være revidert før årsmøtet.
Lag som omsetter for til og med 500 000 kr, kan velge to regnskapskyndige personer til å gå gjennom lagets regnskap og levere rapport til årsmøtet. Gjennomgang skal gjøres etter en mal vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp.
Lag med omsetning over 500 000 kr skal bruke registrert revisor.
Styret har ikke stemmerett ved behandling av beretning og regnskap.
27.7 Årsrapport med årsregnskap og revisjonsberetning skal sendes Norsk Folkehjelp innen 15. mars.

§ 28 LOKALT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  
28.1 Ekstraordinært årsmøte skal holdes når minst to tredjedeler av styrets medlemmer bestemmer det, eller en tredjedel av medlemmene krever det.
28.2 Ekstraordinært årsmøte innkalles med minimum to ukers varsel, og kan bare behandle saker som er kunngjort ved innkalling til møtet. Sakspapirene sendes ut til medlemmene senest en uke før møte. Innkalling til og protokoll fra et ekstraordinært årsmøte skal sendes regionen til orientering.
28.3 Stemmerett ved ekstraordinært årsmøte har bare medlemmer som har betalt kontingent innen fastsatt frist. Valgbare er kun de som har stemmerett.

§ 29 STYRET I LOKALLAGET
29.1 Lokale lag ledes av et styre på minst tre medlemmer, som skal dekke følgende funksjoner:
• leder
• sekretær
• økonomileder
• medlemsansvarlig
• ledere av lokale utvalg
Tillitsvalgte utover dette velges på årsmøtet. Kollektive medlemmer kan velges inn i styret.
Den administrative rådgiveren som til enhver tid følger opp lokallaget, har tale- og forslagsrett på møtene.
29.2 Medlemmene kan bare ha tillitsverv i eget lokallag.
29.3 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede i møtet. Ved stemmelikhet er forslaget ikke vedtatt.
29.4 Styret kan nedsette et arbeidsutvalg som leder den daglige virksomheten mellom styremøtene etter fullmakt fra styret. Arbeidsutvalgets vedtak forelegges styret til godkjenning.
29.5 Firmategning, regnskap og revisjon skal skje etter Retningslinjer for økonomiforvaltning i Norsk Folkehjelp.

§ 30 ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER FOR LOKALLAGENE
30.1 Styret i lokale lag skal:
Sikre at laget bidrar til å realisere organisasjonens prinsipprogram i sitt geografiske ansvarsområde i tråd med vedtektene, andre styringsdokumenter og lagets årsmøtevedtatte planer.
Styret må sikre:
• God kontakt med medlemmene og god intern informasjonsflyt
• Jevn aktivitet
• Godt samarbeid med nærmiljø og aktuelle samarbeidspartnere
• Rekruttering
• Forsvarlig drift i laget
30.2 Det må spesielt legges til rette for rekruttering, opplysningsarbeid, opplæring og økonomiske tiltak.
30.3 Styret plikter å protokollere alle vedtak om økonomi. Låneopptak skal godkjennes av årsmøtet eller av et ekstraordinært årsmøte.
30.4 Ved behov kan styret holde medlemsmøter.
30.5 Eventuelt engasjere revisor, jfr. § 27.6.

§ 31 OPPLØSNING AV LOKALE LAG
31.1 Oppløsning av et lokalt lag må godkjennes av regionstyret, etter vedtak på lagets årsmøte med to tredjedels flertall.
31.2 Regionstyret skal i samarbeid med regionskontoret arbeide aktivt for å reorganisere lag i vedkommende kommune / tettsted.
Dersom det ikke har vært rapportert aktivitet i laget de siste to år, kan regionstyret innkalle til årsmøte og eventuelt beslutte nedleggelse.
31.3 Ved oppløsning av et lokalt lag skal lagets aktiva ivaretas på best mulig måte, og skal anvendes til reorganisering av lag eller aktivitet innenfor samme geografiske område. Midlene settes på egen rentebærende konto, slik at rentene også tilfaller dette formålet.
Materiell som vil tape seg i verdi, skal tas i bruk eller selges.
31.4 Hvis det ikke er dannet nytt lag på stedet innen fem år, tilfaller midler og eiendeler regionen.