Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2014 Anmodning om utøvelse av aktivt eierskap i Chevron

Anmodning om utøvelse av aktivt eierskap i Chevron

Industri Energi og Norsk Folkehjelp oppfordrer til å utøve aktivt eierskap for å påvirke Chevron i selskapets håndtering av konflikten med lokalbefolkning i regnskogen i Ecuador.

Brevet under er sendt til Norges Bank Investment Management, Etikkrådet for SPU og Finansdepartementet.

Vi henvender oss herved til både NBIM og Etikkrådet for SPU med anmodning om å utøve aktivt eierskap for å påvirke Chevron i selskapets håndtering av konflikten med lokalbefolkning i regnskogen i Ecuador. Ettersom saken synes å falle mellom ulike instanser, satsingsområder og prioriteringer henvender IndustriEnergi og Norsk Folkehjelp seg denne gangen til både NBIM og til Etikkrådet, med kopi til Finansdepartementet.

Chevron nekter å etterkomme endelig dom som falt i Ecuador i november 2013 og fortsetter svertekampanjen mot rettsapparatet og saksøkerne. Utviklingen i saken er såpass alvorlig at den krever en koordinert og tydelig håndtering fra Oljefondets side.

I 2011 oppfordret vi finansministeren Sigbjørn Johnsen om å utøve aktivt eierskap overfor Chevron. Vårt brev av 04.05.2011 ble besvart i epost av 04.07 og i møte 18.11 med statssekretær Singsaas med at eierskap i enkeltselskaper er delegert til NBIM og ikke kan kommenteres av departementet. I 2012 henvendte vi oss til NBIM – se brev av 04.05.2012 - med krav om å ta initiativ til dialog med selskapet og om å signere et investoropprop. NBIM svarte i brev av 29.05.2012 at banken ikke signerte et investoropprop fordi «t(T)emaet for oppropet ikke er del av våre satsingsområder». I mai 2013 fikk vi informasjon om at Etikkrådet på det tidspunktet ikke så aktivt på saken fordi utslippene ligger langt tilbake i tid. Samtidig ble det uttrykt at et spørsmål som eventuelt ville måtte vurderes, er om det er utelukkelsesgrunn at Chevron ikke aksepterer noe ansvar for forurensingen.

Høyesterett i Ecuador dømte Chevron til å betale en erstatning på 9,51 milliarder dollar for alvorlige skader på helse, liv og miljø i Amazonas-området. Den endelige dommen imøtekommer kravene fra de 30.000 fra lokalbefolkningen som i  tjue år har kjempet for at det ansvarlige oljeselskapet skal rydde opp og gi erstatning etter uforsvarlig oljeutvinning med utslipp i perioden 1964-90 som fortsatt idag forurenser og forårsaker alvorlige skader på mennesker og miljø.  I og med at Chevron idag ikke har eiendeler i Ecuador er det blitt aktuelt å søke håndhevelse gjennom å konfiskere i selskapets eiendom i andre land, slik som USA, Canada, Brasil og i Argentina. Men selskapet nekter å etterkomme dommen i Ecuador og søker støtte for at dommen ikke søkes håndhevd andre steder. 

Trass i at Texaco trakk seg ut av Ecuador i 1992 er Chevron, som overtok Texaco i 2001, ansvarlig for forurensing som fortsatt volder skade. Flere hundre åpne dammer med tonnevis av oljesøl ligger igjen. Chevron har i alle år utvist en steil holdning og trenert saken og fraskrevet seg ansvar for en pågående miljøkriminalitet.

Forurenser skal betale-prinsippet brytes. Ved ikke å akseptere dommen i Ecuador og samtidig drive en svertekampanje mot saksøkere og rettsapparatet utviser Chevron en uansvarlig framferd overfor den rammede lokalbefolkningen og rettsmyndighetene. Slik er Chevron også skyldig i det oljefondets etiske retningslinjer kaller «grove brudd på grunnleggende etiske normer».

IndustriEnergi og Norsk Folkehjelp tar sterk avstand fra Chevrons ansvarsfraskrivelse og manglende respekt for den rammede lokalbefolkningen og dommen i Ecuador. Vi mener at oljefondet må utvise aktivt eierskap og søke å påvirke Chevron i denne saken. Andre norske investorer har gjort det. KLP ekskluderte Chevron i 2004 og Storebrand gikk aktivt i allianse med andre investorier om et felles opprop i 2012.

Men selskapets steile holdning i rettsaken utviser det også uansvarlighet når det gjelder aksjeeiernes økonomiske interesser. Mange aksjeeiere er urolige for de store ressursene som brukes i rettsaker og risikoen for tap i selskapers verdier som følge av dårlig omdømme og mulig konfiskering av selskapers eiendom internasjonalt etter dommen i Ecuador. Flere aksjeeiere søker derfor å endre selskapets strategi for å styrke selskapets renommé og dermed også aksjeeiernes interesser.

Vi anmoder Etikkrådet om å tilrå at  Chevron settes til observasjon på grunn av miljøkriminalitet og grove brudd på etiske normer (se #2 punkt 3 i de etiske retningslinjer) og fordi de pågående bruddene har gått over svært lang tid samtidig som en ikke ser tegn til at selskapet endrer praksis i saken (se # 2 punkt 4).

Vi anmoder samtidig NBIM om å samarbeide med andre aksjonærer og kontakte Chevron for å påvirke selskapets håndtering av saken. Posisjonen overfor selskapet bør bygge på de samme grunner som vår anmodning til Etikkrådet. I tillegg vil det være naturlig for NBIM å bygge sin posisjon på behovet for å styrke selskapets omdømme og aksjeeiernes interesser. Vi forventer selvsagt at NBIMs stemmegiving i Chevrons generalforsamling den 28.mai er i tråd med disse posisjonene.

Med vennlig hilsen
Industri Energi                                                 Norsk Folkehjelp
Leif Sande                                                         Liv Tørres
Forbundsleder                                                Generalsekretær

15.05.2014 | Tine Solberg Johansen