Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2016 Stortingsflertallet vil fortsatt ha atomvåpenforbud

Stortingsflertallet vil fortsatt ha atomvåpenforbud

Forliket i den såkalte «atomstriden» innebærer ikke at Arbeiderpartiet eller det øvrige stortingsflertallet har snudd i spørsmålet om atomvåpenforbud, slik noen medier har meldt. I innstillingen som Stortingets utenriks- og forsvarskomité avga onsdag ettermiddag, bekrefter flertallet at de fortsatt støtter arbeidet med et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

 

-Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti bekrefter at de vil ha et forbud mot atomvåpen. Dette er flertallets syn. Regjeringen må føre en sikkerhetspolitikk som har støtte i Stortinget, sier generalsekretær Sunniva Ørstavik i Norsk Folkehjelp.

Stortingsflertallet har imidlertid ikke ennå klart å overbevise regjeringen om å komme dem helt i møte i dette spørsmålet. Selve oppdraget fra Stortinget til Regjeringen nevner derfor ikke direkte et forbud mot atomvåpen. Innstillingen ber isteden regjeringen om å arbeide for «et rettslig bindende rammeverk» for å sikre en verden fri for atomvåpen.

 -La det ikke være noen tvil om følgende: Dette «rettslig bindende rammeverket» som regjeringen nå får et klart oppdrag fra Stortinget om å arbeide for, vil komme til å omfatte et forbud mot atomvåpen, sier Ørstavik.

 I FN har arbeidet med et slikt rettslig bindende rammeverk allerede begynt. En FN-arbeidsgruppe skal høsten 2016 gi FNs generalforsamling anbefalinger om hvilke juridiske tiltak som kan treffes for å oppnå og vedlikeholde en verden fri for atomvåpen. Flere slike juridiske tiltak er mulige, men ett tema som allerede har blitt sentralt i denne FN-prosessen er det faktum at det finnes et tomrom i internasjonal rett der det mangler et forbud mot atomvåpen. Mens de andre masseødeleggelsesvåpnene - kjemiske og biologiske våpen – allerede er forbudt, er atomvåpen paradoksalt nok ikke forbud.

- Alt ligger til rette for at forhandlinger om et forbud mot atomvåpen vil utkrystallisere seg som et av de dominerende forslagene fra FN-arbeidsgruppen, sier Ørstavik.

Selv om Norsk Folkehjelp heller hadde sett at stortingsflertallet fattet et flertallsforslag som snakket i klare ordelag om at det rettslige bindende rammeverket for å sikre en verden uten atomvåpen må omfatte et forbud, ser organisasjonen forliket som et klart framskritt. Regjeringen har ikke tidligere akseptert at det er behov for nye internasjonale avtaler for å regulere vilkårene for atomvåpen. Det har den nå gjort.

- Med dette oppdraget fra Stortinget kan ikke regjeringen fortsette den linjen den har hatt til nå. Vi forventer at den følger opp med å delta aktivt i FN-arbeidsgruppen, ta til orde for behovet for utvikling av nye internasjonale avtaler, og støtte anbefalinger og resolusjoner om avtaler som kan skape det rettslig bindende rammeverket for en framtidig verden uten atomvåpen, sier Ørstavik.

 Kjernefysisk nedrustning som skal resultere i full avskaffing av atomvåpen er et universelt anerkjent mål. Dette målet er nedfelt både i Ikkespredningsavtalen og i FN-resolusjoner fra så langt tilbake som 1946. Det mangler imidlertid fortsatt vilje blant atomvåpenstatene til å forplikte seg til en koordinert, tidsavgrenset prosess for å få dette til. Det som nå skjer internasjonalt er at ikke-atomvåpenstater vil øke presset på atomvåpenstatene, ved å gjøre det klart i lovs form at de mener at atomvåpen er uakseptable våpen som bør være ulovlige for alle stater.

 -Avtalene som forbyr kjemiske og biologiske våpen har stigmatisert disse masseødeleggelsesvåpnene og bidratt til massiv nedrustning og hindret spredning. Et forbud mot atomvåpen vil ha den samme effekten. Norge kan ikke støtte mindretallet som kjemper for at atomvåpen skal være lovlige våpen i framtiden. Vi må støtte det store flertallet som mener at de må være ulovlige. Forliket på Stortinget har tatt oss ett skritt lenger i den retningen, sier Ørstavik.

10.03.2016 |