Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2017 Regjeringen viderefører fortidens utviklingspolitikk

Regjeringen viderefører fortidens utviklingspolitikk

I hovedpunktene til Stortingsmeldingen om utvikling ser vi et urovekkende tradisjonelt syn på utvikling, og en urokkelig tro på at økonomisk vekst drypper ned på de fattige. Norsk Folkehjelp etterlyser tiltak for å gjøre noe med dramatiske økningen i økonomisk ulikhet globalt.

Utenriksminister Børge Brende la tirsdag fram hovedpunkter til Stortingsmeldingen om utvikling. Næringsutvikling og jobbskaping er et viktig satsingsområde i meldingen.

– I hovedpunktene til Utviklingsmeldingen ser vi en urokkelig tro på at private investeringer og vekst skal dryppe ned på de fattige. Det er en teori som er gjort til skamme for lenge siden. Skal man satse på næringsliv og jobbskaping må man samtidig sørge for at jobbene som skapes er gode, og man må sikre god fordeling av veksten og godene. Disse punktene er fraværende i det vi så langt har sett av utviklingsmeldingen, sier Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Ingen tiltak for ulikhet

Norsk Folkehjelp mener det er oppsiktsvekkende at utenriksministeren i sin presentasjon ikke nevner den dramatiske økningen i økonomisk ulikhet globalt, og ikke ser ut til å presentere tiltak for å gjøre noe med dette problemet. Westhrin minner om at å redusere ulikheten innad i og mellom land er et av FNs bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til og som utviklingsmeldingen bygger på.

– Mindre ulikhet er et viktig mål i seg selv og en forutsetning for gjennomføringen de andre bærekraftsmålene. Den økende ulikheten truer utvikling, demokrati og stabilitet, og er en av vår tids største utfordringer. Vi etterlyser en plan fra regjeringen om hvordan de har tenkt til å jobbe for å nå dette målet, sier Westhrin.

Politikk for norske næringsinteresser

Stortingsmeldingen legger stor vekt på næringsutvikling og jobbskaping, men sier lite om hvordan man skal oppnå koblingen mellom næringsliv og utvikling for alle.

– En framtidsrettet utviklingspolitikk må prioritere at det skapes jobber man kan leve av på arbeidsplasser man kan leve på. Næringsutvikling må kobles til klare krav om samfunnsnytte, arbeidstakerrettigheter og rett til organisering, og må bygge på en analyse av hvem man faktisk støtter. Hvis ikke er det ikke utviklingspolitikk, men politikk for norske og internasjonale næringsinteresser, sier Westhrin.

Frykter motsatt effekt

Norsk Folkehjelp frykter at en ensidig satsing på næringsutvikling uten å analysere hvem som tjener på investeringene kan føre til det motsatte av utvikling. Det ser vi for eksempel i Mosambik, hvor massive næringsinvesteringer over flere år ikke har fått noen positive ringvirkningen for folk flest. I stedet presses småbønder vekk fra sine jordlapper av gruveselskaper og store landbruksprosjekter, og må ta usikre og farlige jobber.

– Det er viktig og bra at regjeringen vil bidra til å skape et velfungerende næringsliv og flere arbeidsplasser i utviklingsland. Men hvem kommer veksten til gode, og kan man leve av jobbene som skapes? Det er spørsmål som regjeringen ser ut til å overse i arbeidet med utviklingsmeldingen, sier Westhrin.

04.04.2017 | Pressemelding