Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2018 Utlysning av mastergradsstipend

Utlysning av mastergradsstipend

Foto: Erik M. Sundt

Skal du skrive masteroppgave om innvandrerkvinners tilknytning til arbeidsmarkedet? Da kan du søke mastergradsstipend på 20 000 kroner fra Norsk Folkehjelp. Søknadsfrist 15. desember.  

Formål

Formålet med stipendet er å:

 • bidra til å øke kunnskap og kompetanse om temaet innvandrerkvinner og arbeidsliv.
 • belyse ulike aspekter ved hva som gjør at innvandrerkvinner lykkes, eller hindres, i å delta i arbeidslivet.
 • bidra til at vi får en god oversikt over eksisterende kunnskap på området. 

Studieretning og emne

For å søke stipend må du skrive om et emne som er i tråd med formålet beskrevet over.

Vi tar imot søknader fra ulike studieretninger, som for eksempel samfunnsvitenskap, rettsvitenskap, sosiologi, kjønnsstudier og historie.

Under er en liste med aktuell tematikk. Dette er ikke en uttømmende liste, men eksempler til inspirasjon:  

 • Diskriminering av innvandrerkvinner i arbeidslivet  
 • Empowerment som helsefremmende metode
 • Aktivitets- og rapporteringsplikten sett i et interseksjonelt perspektiv 
 • Introduksjonsprogrammet – er det godt nok tilpasset kvalifisering av kvinner?
 • Individuelle og strukturelle barrierer for arbeidslivsdeltagelse
 • Fylkesreformens mulige påvirkning på kvinners kvalifiseringsløp
 • Historisk perspektiv på arbeidsinkludering av innvandrerkvinner

Kriterier:

Studiet må ferdigstilles eller påbegynnes i 2019.  

Dette må legges ved søknaden:

 • En prosjektbeskrivelse på maks tre sider, med kort oversikt over eksisterende kunnskap om temaet, problemstilling for oppgaven, metode og fremdriftsplan.
 • Kopi av karakterutskrift
 • Anbefaling fra veileder vil telle positivt   
 • Kvalitative metoder med intervju av målgruppen vil telle positivt

Kvinner med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.  

Hva kan vi tilby?

Norsk Folkehjelp kan ved ledig kapasitet tilby skriveplass ved vårt kontor på Stortorvet 2-3 dager i uken.  Du vil få anledning til å presentere problemstillingen for oppgaven til vårt inkluderingsteam og få innspill. Vi kan ikke forplikte oss til å gi faglig veiledning underveis. Dette vil avhenge av kapasitet.

Norsk Folkehjelp vil vurdere å lenke fra nettsidene våre til din masteroppgave. Stipendmottakerne kan bli bedt om å presentere ferdige oppgaver for Norsk Folkehjelp, og eventuelt i andre sammenhenger i regi av Norsk Folkehjelp. Du vil også bli bedt om å lage en kort oppsummering av funnene i din oppgave etter innlevering.

Stipendet er på 20 000 kr. Vi tilbyr 1-2 stipend for 2019.   

Slik søker du

Søknadsfristen er satt til 15. desember 2018. Søknad kan sendes til solveigi@npaid.org

Ta gjerne kontakt per e-post ved spørsmål! 

 

Se her for mer informasjon om Norsk Folkehjelps arbeid på inkluderingsfeltet

30.10.2018