Hjem Om oss Høringsuttalelser

Høringsuttalelser

Norsk Folkehjelps innspill til den politiske debatten

2018

Høringsinnspill til regjeringens utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten)

Høringsuttalelse til stortingsmeldingen om partnerland i utviklingspolitikken

Norsk Folkehjelps høringssvar om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten

 

2017

Høring om endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter

Høring om utvidelse av asylsøkeres adgang til arbeid og praksisopplæring

Høring om NOU 2017:2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konvekvenser av høy innvandring (Brochmann II)

Innspill til ny stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken

Høring om representantforslag om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet

Høring om Stortingsmelding 36 (2016-2017): Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Høring om Stortingsmelding 26 (2016-2017): Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016 og Dokument 8:17 S (2016-2017) Representantforslag om urfolks rettigheter i retningslinjene for Statens pensjonsfond utland.

Høring om Stortingsmelding 24 (2016-2017): Felles ansvar for felles fremtid - Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk

Høring om evaluering og videreføring av mildertidige endringer i utlendingsloven.

Høring om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler.

Forslag til endringer i utlendingsforskriften, underholdskravet i familieinnvandringssaker.

2016

31. oktober

31.10.16 NF høringssvar om endringer i trygderegelverket

14. juli

Relevante Norsk Folkehjelp-temaer til LO-kongressen 2017

05. mai

Høringsnotat ang Meld. St. 30 «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk»

09. februar

Høringsinnspill – endringer i utlendingslovgivningen