Bli Folkevenn i lokalmiljøet

Les mer

Møt dine fordommer - bestill Menneskebiblioteket

Les mer

Lær å gjenkjenne og håndtere diskriminering - bestill kurs!

Les mer
Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering

Norsk Folkehjelp Flyktning og inkludering skal bidra til:

 • Å styrke asylsøkere og flyktningers kapasitet til å fremme egne krav og behov.
 • Asylsøkere og flyktninger skal ha en mer aktiv fritid og ha økt sin deltakelse i lokalsamfunnet.
 • Asylsøkere og flyktninger skal starte relevante kvalifiseringsløp tidlig i sitt opphold i Norge.
 • Tillitsvalgte i fagbevegelsen skal oppleve forbedret kompetanse til å arbeide mot diskriminering av innvandrere med fluktbakgrunn i arbeidslivet.

 

Våre to hovedsatsinger:

1. Diskriminering er ikke en barriere for deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. 

Rask tilknytning til arbeidslivet står sentralt i dagens integreringspolitikk. Det vi imidlertid erfarer er at mange innvandrere med fluktbakgrunn har en tilknytning til arbeidslivet som både er uforutsigbar og sårbar.  Om Norge lykkes med integrereringen vil vise seg gjennom at flyktninger oppnår en mer varig tilknytning til arbeidslivet. Det handler derfor ikke bare om å komme seg i jobb, men også om å bli inkludert på arbeidsplassen. Brochmann-utvalget understreker i denne sammenhengen viktigheten av å motvirke diskriminering i arbeidslivet.

Arbeidsgivere og fagforeninger har et særskilt ansvar for å bidra til at innvandrere med fluktbakgrunn skal ha mulighet til å stå i arbeidslivet på lik linje med andre i samfunnet. Kunnskap om lovverk, mekanismer for rekruttering og ikke minst holdningsskapende arbeid er viktig både for at flyktninger skal få tilgang til arbeid og like rettigheter på arbeidsplassen. Skal vi ha et arbeidsliv som jobber forebyggende mot diskriminering må ledere, HR-ansatte og tillitsvalgte bli bevisstgjort sitt ansvar for dette og deres kompetanse og bruk av eksisterende lovverk på feltet må økes. 

Norsk Folkehjelp har et solid og mangeårig samarbeid med relevante aktører, som Fagforbundet og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). I samarbeid med disse har vi blant annet utviklet temakurs om hvordan gjenkjenne og bekjempe diskriminering i arbeidslivet, i tillegg til kurs om arbeidslivets rettigheter og plikter tilpasset innvandrere. Gjennom utfasing av Rasismefri sone har vi i tillegg et bredt nettverk av forbund og private og kommunale bedrifter som vi vil søke å få med videre inn i et samarbeid rundt konseptet Diskrimineringsfri sone. Årsaken til at man har valgt å fase ut Rasismefri sone er at fokuset til avdelingen har vridd seg fra tradisjonelt antirasismearbeid til å motvirke diskriminering i arbeidslivet. Både avdelingen og store partnere, som Posten, har ønsket å arbeide mer med forebyggende tiltak for å sikre et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv.

I vårt arbeid skal vi fokusere på kvalitet og oppfølging av færre aktører, på bekostning av kvantitet. Vi vil inngå langsiktige samarbeid med forbund og bedrifter hvor man i større grad forplikter seg til å delta aktivt og gjennomføre forebyggende tiltak på arbeidsplassen. Vi vil skreddersy og tilpasse opplegg til hver samarbeidsavtale og benytte eksisterende metoder og kursprogram.

 Vi skal bidra til at

 • Ansatte og utsatte gjenkjenner en diskrimineringssituasjon og håndterer den korrekt
 • Ledere og tillitsvalgte tar aktivt i bruk handlingsplaner og tiltak for et mangfoldig arbeidsmiljø
 • Ledere og tillitsvalgte er bevisst fordelene med en mangfoldig arbeidsstokk og ser dette som et konkurransefortrinn
 • Ledere og tillitsvalgte jobber kontinuerlig med rekrutteringsmekanismer som fremmer mangfold

 

2. Innvandrerkvinner med fluktbakgrunn deltar i arbeids- og samfunnsliv.

Siden innføringen av introduksjonsordningen i 2004 har kvinner oppnådd systematisk dårligere resultat enn menn i overgangen til arbeid eller utdanning. Fafo peker på at tilbudene kvinner får i introduksjonsprogrammet er mindre arbeidsrettede enn det menn får. Lengre fravær i form av barselpermisjoner, store omsorgsoppgaver og programrådgiveres ulike forventninger til kvinner og menns intensitet i programmet, har også vist seg å påvirke kvinnenes resultater.  Resultatene fra Jobbsjansen viser imidlertid en bedre resultatutvikling for kvinner enn introduksjonsprogrammet. Funn fra evalueringer av Jobbsjansen begrunner dette bl.a. i at Jobbsjansen i større grad tar innover seg at innvandrerkvinner har mindre eller ingen arbeidserfaring fra hjemlandet, mindre eller ingen formell utdannelse, dårligere helse, store omsorgsoppgaver og at en rekke kulturelle hindringer gjør at de har lengre vei til arbeidslivet.

Dette viser et stort behovet for nye tiltak som kan bidra til at innvandrerkvinner med fluktbakgrunn deltar i større grad i arbeids- og samfunnsliv. Tilpasset norskundervisning og kvalifiseringstiltak er viktig, men ikke tilstrekkelig for denne gruppen. I Jeløya-plattformen er det fremhevet at «empowerment-kurs» bør innføres som en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet. Det understrekes også at regjeringen vil bedre betingelsene for ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører slik at de kan bidra til å løse sosiale utfordringer i samfunnet, særlig ved å få flere inn i arbeidslivet.

Norsk Folkehjelp har lang erfaring med å sette kvinners deltakelse og rettigheter på dagsorden.  Siden 2001 har Norsk Folkehjelp tilbudt kursprogram og tiltak for å styrke kvinners posisjon i våre programområder rundt i verden, bla annet gjennom Kvinner Kan metodikken. I 2006 tilpasset Norsk Folkehjelp Kvinner Kan programmet til skolering av innvandrerkvinner i Norge, og vi har gitt det tilpassede programmet tittelen Kvinner Kan – mot og mestring for innvandrerkvinner med fluktbakgrunn. Formålet med programmet er å bidra til økt deltagelse i organisasjons- og arbeidslivet samt organisering av kvinnenettverk.  Metodikken er utviklet gjennom mange års erfaring og den tilpassede tematikken til norske forhold i Kvinner Kan er høyst aktuell for å møte de utfordringene innvandrerkvinner opplever i dag.  Tilbakemelding fra Jobbsjanseprogrammene og tidligere kurs for introduksjonsprogrammet er at Kvinner Kan gir innvandrerkvinnene mestringsverktøy og motivasjon til mer aktiv deltagelse i kvalifiserende tiltak og et økt samfunnsengasjement.

Kvinner Kan – mot og mestring for innvandrerkvinner med fluktbakgrunn er med andre ord godt egnet til å inngå som et obligatorisk tiltak som supplerer og styrker arbeidsrettede kvalifiseringstiltak i både Jobbsjansen og introduksjonsprogrammet i kommunene.  Vi har allerede inngått avtaler med en rekke NAV kontor, bydeler og kommuner på Østlandsområdet og med en økt ressursinnsats har vi stor tro på at ambisjonen om et landsdekkende tilbud kan nås.  Etter vår kjennskap er det ikke andre aktører som tilbyr et lignende tilbud med en forankret metodikk og systematisk oppbygging.

Programmet består av en 5 trinns modell hvor første trinn fokuserer på nettverksbygging, bevisstgjøring og trening av innvandrerkvinners muligheter og rettigheter. Andre trinn, skolering av innvandrerkvinner som kursholdere. Tredje trinn, Innvandrerkvinner holder lokale kurs. Fjerde trinn, Innvandrerkvinner organiserer lokale aksjoner. Femte trinn, kunnskapsdeling og evaluering av deltagelsen i programmet. 

Fagforbundet er en viktig samarbeidspartner som bidrar inn i kursprogrammet med kunnskap om arbeidslivets rettigheter og plikter. Dette samarbeidet videreføres samtidig som det i strategiperioden inviteres inn flere forbund og andre aktuelle aktører som bidragsytere i programmet. Erfaring fra denne satsningen vil danne grunnlag for ny politikk på integreringsfeltet og utvikling av ytterligere tiltak for målgruppen.  

Vi skal bidra til at:

 • Innvandrerkvinner med fluktbakgrunn har økt sine forutsetninger for overgang til arbeid
 • Innvandrerkvinner med fluktbakgrunn har styrket sin kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet
 • Innvandrerkvinner med fluktbakgrunn tar selvstendig valg og når sine mål
 • Innvandrerkvinner med fluktbakgrunn er rollemodeller i familien
 • Innvandrerkvinner med fluktbakgrunn deltar aktivt i lokalsamfunnet
 • Introduksjonsprogrammene og Jobbsjansene som har samarbeidsavtale med NF oppnår bedre måloppnåelse i overgang til arbeid  

 

 

Posisjonsdokument asylsøkere og flyktninger

 

 

Nyheter fra flyktning og integrering:

IT-bedrift gir digital opplæring til innvandrerkvinner

Høsten 2019 startet en helt ny kompetansefremmende seminarrekke som gir kvinner med minoritetsbakgrunn opplæring i digital kompetanse. De...
16.01.2020 | Ann Susanne Kulasingam

På tide med en lovendring – gi ureturnerbare et verdig liv!

Norsk Folkehjelp applauderer handlingene og holdningene til Gunnar Stålsett og Arne Viste. To forkjempere for en mer human verden tuftet...
20.12.2019 | Jørn Henning Lien

Lære å påvirke

Norsk Folkehjelp arrangerte 15. november sitt første kurs i politisk påvirkningsarbeid. Det var til sammen 10 medlemmer fra lokallagene i...
09.12.2019 |

Engasjér deg!

BLI MEDLEM

Vil du engasjere deg i redningstjeneste, antirasistisk arbeid eller internasjonal solidaritet?

Gi månedlig

Gi et fast beløp per måned

200 kroner er minstebeløp

 • 200 kr
 • 500 kr
 • 800 kr
 • 1000 kr
 • Annet beløp

Start en innsamling

Privatpersoner, bedrifter og organisasjoner kan støtte en innsamling eller starte en egen. Det er også mulig å utfordre andre. Det er enkelt og gøy!