Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak og politikk

Asylmottak og politikk

Asylmottak

Norsk Folkehjelp driver i dag ingen mottak for asylsøkere. Vi la ned det siste mottaket vårt på Dikemark 30 april 2019.

 

Asylpolitikk

Verden rundt oss preges i dag av økende ustabilitet og uforutsigbarhet. Vi har de største globale flyktningstrømmene siden andre verdenskrig, økende økonomisk ulikhet, og regimer som slår ned på demokratiske rettigheter som organisasjonsfrihet, forsamlingsfrihet og ytringsfrihet. Samtidig ser vi stigende sosial uro, konflikter og voldelig ekstremisme en rekke steder som uttrykk for ekskludering, økende fattigdom og ulikhet samt manglende integrering og sosial kapital.

Utfordringene må møtes her hjemme med at regjeringen vektlegger inkluderingsarbeid og frivillighet, som i tillegg til gode velferdsordninger og et levende demokrati representerer limet i samfunnet vårt. Det er vår plikt å behandle mennesker på flukt på en verdig måte.

Norsk Folkehjelps 10 krav for bedre levekår på asylmottak:

1. Mottak er asylsøkernes første hjem i Norge. Rammevilkår for mottak må bli bedre, både når det gjelder boforhold, kompetansekrav, bemanning, arbeidstid og aktivitetstilbud.   

2. Ideelle aktører tilbyr en merverdi som driftsoperatør for mottak. Det må åpnes for egne anbudsrunder for drift av asylmottak for ideelle aktører.    

3. Integreringen må starte fra dag én. Norskopplæring på mottak må styrkes med flere timer og økt mulighet til progresjon, slik at asylsøkere blir bedre rustet til videre utdanning og arbeid.

4. Barnehage for alle barn. Alle barn under 6 år i asylmottak må få lovfestet rett til barnehageplass og tilbudet må være gratis. 

5. Gi asylsøkere handa på rattet i eget liv. Sannsynliggjøring av identitet bør være tilstrekkelig som dokumentasjon for å gi asylsøkere midlertidig arbeidstillatelse. 

6. Bekjemp fattigdom på mottak. Asylsøkere må sikres samme levekår som sosialstønadsmottakere, og det må gis likt beløp til alle beboere, uansett status på asylsaken.

7. Ikke sett barns liv på vent. Ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere må avskaffes. 

8. Gi ureturnerbare et verdig liv. Asylsøkere som ikke kan returneres og har oppholdt seg i Norge i mer enn fem år etter endelig avslag, må få lovlig oppholdstillatelse hvis de kan sannsynliggjøre sin identitet og ikke har begått kriminelle handlinger. For barn må grensen være tre år.

9. Kjennskap gir vennskap. Det må settes av midler til integreringstiltak for både barn og voksne på asylmottak og i lokalsamfunn som alle frivillige organisasjoner kan søke på.  

10. Ta rasisme på alvor. Alle kommuner må utvikle en handlingsplan mot rasisme og diskriminering.