Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Asylmottak og politikk Rapporter og høringer

Rapporter og høringer

Høringsuttalelse NOU 2011:18 Struktur for likestilling

Norsk Folkehjelp synes det er positivt og viktig at organiseringen av likestillingsarbeidet gjennomgås. Norsk Folkehjelps verdigrunnlag bygger på like rettigheter for alle uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion, seksuell orientering og sosial status. Organisasjonen kjennetegnes ved at vi arbeider mot fordommer og for inkludering.

Norsk Folkehjelp har flere holdningsutfordrende aktiviteter som vi tilbyr egne medlemmer, arbeidsplasser og skoler, og har et fokus på folks muligheter til å ivareta egne rettigheter. Samtidig er det åpenbart at det juridiske og strukturelle må ligge i bunn for et samfunn fritt for diskriminering.

Høring - I velferdsstatens venterom

Norsk Folkehjelp synes det er positivt og viktig at organiseringen av norsk mottakssystem gjennomgås. Vi har drevet asylmottak i 23 år, og driver per i dag ti mottak over hele landet, blant annet hovedankomsttransitten på Refstad.

For Norsk Folkehjelp er det å ta imot mennesker på flukt en viktig del av vårt humanitære arbeid i Norge.

Høring – Forskrift til den nye vergemålsloven

Norsk Folkehjelp stiller seg positive til forslaget om å tydeliggjøre vergens rolle ved å spesifisere rammene for deres arbeid i forskrifts form.

Høring – Rapport fra forprosjektet vergemålsreformen

Norsk Folkehjelp stiller seg positive til den detaljerte og tydelige beskrivelsen av vergemålsreformen og dens formål, å styrke rettssikkerheten for personer som ikke kan ivareta egne interesser samt å bygge opp en ny, moderne og effektiv vergemålsforvaltning.

Nordic Network for Empowerment of Immigrant Women with Low Educational Background

Nordisk nettverk for enkeltstående innvandrerkvinner med lav utdanning har kommet med ny rapport.

Prosjektets mål var:

  • Å sammenlikne situasjonen for innvandrerkvinner i de nordiske og baltiske land med tanke på deres utdanning og arbeidserfaring.
  • Å utarbeide et sett med anbefalinger for mer vellykket integrering av innvandrerkvinner mht utdanning og arbeidsmarked i de ovennevnte land.
  • Å presentere gode eksempler på vellykket integrering av innvandrerkvinner innen utdanning og arbeidsmarked i deltakerlandene.

Høringsuttalelse: Forslag til endring av begrepsbruken knyttet til retur

  • Norsk Folkehjelp ber departementet opprettholde dagens begrepsbruk knyttet til retur.