Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Au Pair Center Til au pair

Til au pair

Til au pair

(Tekst: Linn Stalsberg Foto: Werner Anderson)

Disse er nedfelt i norsk lov. Ingen privat kontrakt med vertsfamilien kan endre på det som står i reglene. Er du usikker på regelverket, eller synes du de er vanskelige å forstå? Kontakt Au Pair Center. Bli kjent med reglene, og snakk åpent om dem med vertsfamilien. Disse reglene gjelder både for deg og for dem slik at begge parter skal føle seg sikre og trygge.

På denne siden blir du kjent med:

 • hva slags arbeidsoppgaver du har som au pair
 • hvor mye du kan jobbe i løpet av en uke
 • hva du skal tjene og din plikt til å betale skatt til norske myndigheter
 • dine rettigheter når det gjelder ferie
 • dine rettigheter nå det gjelder fritid i det daglige
 • vertsfamiliens ansvar når det gjelder å forsikre deg
 • hva slags rettigheter til medisinsk hjelp du har om du blir syk
 • dine rettigheter i forbindelse med hjemreisen
 • hvordan du skal si opp om du ikke vil være au pair mer

Skriv aldri under på noe du ikke forstår!

Hverdag og arbeid

 • Du skal som au pair utføre lettere arbeidsoppgaver i hjemmet, som noe husarbeid, barnepass og pass av husdyr. Du er ikke barnepasser på heltid. Arbeidstiden må ikke overstige 5 timer per dag, og maksimalt være 30 timer per uke. Du kan ikke arbeide ut over de 30 timene, selv ikke mot ekstra betaling. 
 • Du skal ha anledning til å delta i norskopplæring og fritidsaktiviteter etter ditt ønske. Du skal også ha full mulighet til å utøve din religion.  
 • Vertsfamilien skal betale norskkurs for deg med minimum 7800 kroner per år (etter søknader sendt etter 1. oktober i år, inntil da var summen 7500 kroner). Du kan selv velge om du vil gå på norskkurs.
 • Du må bo hos vertsfamilien i hele kontraktsperioden og du skal ha eget rom i vertsfamiliens bolig. Kontrakten mellom deg og vertsfamilien kan du se her: (lenke) http://www.udi.no/Global/UPLOAD/Skjema/OppholdArbeid/TilbudKontrakt/kontrakt%20au%20pair.pdf

Penger og skatt og ferie

 • Du skal ha fri kost og losji, og motta minst 5200 kr før skatt per måned i lommepenger/lønn. Siden du får fri kost og losji må du betale skatt av disse pengene. For å betale skatt, må du ha skattekort. Dette får du ved å møte opp på skattekontoret. (Satser for lommepenger/lønn endret etter 1. juli 2012.)
 • Det er ditt ansvar å passe på at skatten blir betalt, men det er oftest vertsfamilien som faktisk betaler skatten hver måned når de betaler deg din lønn. Du må sjekke at de faktisk gjør det på korrekt måte.
 • Skaff deg en norsk bankkonto som lønnen betales inn på. Ta vare på kvitteringene du får fra skattemyndighetene der det står hvor mye som er betalt i skatt. Be i tillegg om å få lønnsslipp fra vertsfamilien.
 • Du har krav på ferie i til sammen 25 virkedager hvert kalenderår i samsvar med ferieloven i Norge. Selv om au pairen ikke har vært au pair hele kalenderåret, men begynner hos vertsfamilien senest 30. september, har au pairen rett på full ferie. Dersom au pairen begynner etter 30. september, har au pairen rett på 6 virkedager ferie. De samme reglene vil gjelde ved eventuelt bytte av vertsfamilie, såfremt au pairen kan dokumentere at ferie ikke er avviklet hos tidligere vertsfamilie.
 • Du har rett til minst én fridag på 24 timer i uken og minst én slik fridag i måneden skal være søndag. I tillegg har du rett på fri minst én fast ettermiddag per uke. 
 • Du og vertsfamilien må ha undertegnet  UDIs kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie.
 • Du kan ikke jobbe hos andre mens du er au pair, verken mot betaling eller gratis. 
 • En au pair med gyldig oppholdstillatelse er automatisk medlem av Folketrygden hvis hun skal være i Norge i et år eller mer.

Forsikring hvis uhellet er ute

 • Vertsfamilien skal betale forsikring for deg. Den kan tegnes i Norge og hele EU/EØS-området eller, under visse forutsetninger, i au pairens hjemland. Dersom vertsfamilien vil benytte et forsikringsselskap i au pairens hjemland, må dette være et godkjent forsikringsselskap i hjemlandet og være akkreditert av Schengen-gruppen i hjemlandet. Utenriksstasjoner i land med godkjente forsikringsselskaper, vil kunne gi mer informasjon om hvilke selskaper som kan benyttes.
 • Forsikringen skal tegnes for hele perioden det søkes tillatelse for.
 • Forsikringen skal dekke au pairens hjemreise ved alvorlig sykdom eller skade, dersom hun ikke kan oppfylle pliktene i kontrakten. Au pairen kan ikke sendes hjem før hun har fått nødvendig medisinsk behandling. Dersom au pairen skulle dø i løpet av kontraktsperioden, skal forsikringen dekke alle kostnader forbundet med tilbakesendelse av au pairens levninger og personlige eiendeler. Dersom tilbakesending av au pairens levninger ikke er mulig, skal au pairens nærmeste pårørende kontaktes gjennom au pairens hjemlands ambassade. 
 • Forsikringen skal i sin helhet dekkes av vertsfamilien. Dette innebærer at vertsfamilien ikke kan pålegge au pairen å dekke deler av eller hele forsikringssummen ved trekk i lønn/lommepenger eller annen avtale om refusjon.
 • Forsikringen er knyttet til au pairen. Det er ikke nødvendig å tegne ny forsikring ved bytte av vertsfamilie så lenge gyldighetstiden for forsikringen fortsatt gjelder. Vertsfamiliens utgifter for forsikringen vil derfor ikke bli refundert dersom au pairen slutter, eller bytter vertsfamilie. Vertsfamilien må eventuelt betale ny forsikring hvis de senere ønsker en ny au pair.
 • Vertsfamilien har heller ikke krav på å få refundert forsikringsutgiftene dersom søknaden om oppholdstillatelse til au pairen ikke blir innvilget.
 • Dersom vertsfamilien ikke tegner forsikring for au pairen, anses dette å være i strid med au pair-kontrakten. Vertsfamilien er da ansvarlig for å dekke au pairens hjemreise. 

 Du har rett til legehjelp i Norge

 • Alle personer som bor i Norge har rett til å oppsøke lege. Dette inkluderer spesialisthelsetjenesten, for eksempel psykiatere, gynekologer og ortopeder, Hvis du vil til en spesialist, må du få en henvisning fra en allmennlege før du kan få en avtale med en spesialist i det offentlige helsevesenet. Vær sikker på at du er forsikret for den behandlingen du eventuelt får.
 • Du vil få tildelt en allmennlege som din faste lege (fastlege) etter at du har registrert deg på skattekontoret. Du får et brev med navnet på fastlegen, og det er denne du går til med alle saker. Trenger du øyeblikkelig hjelp kontakter du Legevakten. Dette er et legesenter som er åpent hele døgnet.

Hvordan reise hjem igjen?

 • For au pairer med kontrakter fra før 1. juli 2012, har vertsfamilien bare plikt til å betale tilbake billetten hvis det er skrevet i kontrakten.
 • For au pairer med kontrakter fra etter 1. juli 2012, har vertsfamilien plikt til å betale for returbilletten.
 • Dersom au pairen endrer vertsfamilie etter ankomst til Norge, er det den nye vertsfamilien som betaler reisen.
 • Vertsfamilien trenger ikke å betale for en reise hjem dersom du velger å bli i Norge på en annen type oppholdstillatelse, eller om du reiser videre til et annet land enn hjemlandet.
 • Du kan når som helst si opp som au pair. Men det er to ting som er viktige: Du må gi en måneds oppsigelsestid og du må si opp skriftlig.
 • Du trenger ikke å si noe om hvorfor du slutter.
 • Hvis du har ferie til gode kan du ta denne i oppsigelsestiden.

Vil du slutte som au pair?

Vil du ha ny vertsfamilie?

Dersom det ikke fungerer godt mellom deg og vertsfamilien kan du når som helst finne en ny familie, på noen betingelser:

 • Du må søke om ny oppholdstillatelse
 • Kravene til å være au pair må fortsatt være på plass
 • Du må følge reglene for oppsigelse
 • Du kan begynne å jobbe hos din nye vertsfamilie så snart de riktige papirene er innlevert til den lokale politistasjonen.

Kilde: UDI og JURK