Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Folkevenn Lokallag og frivillighet for flyktninger i lokalsamfunnet

Lokallag og frivillighet for flyktninger i lokalsamfunnet

Frivillighetssamling

16. og 17. januar deltok 60 medlemmer fra mange lokallag på en samling om frivillighet for flyktninger.

Presentasjonene

Mottak vil normalt være det første stedet asylsøkere opplever en viss trygghet og stabilitet etter flukten. For Norsk Folkehjelp er det å ta imot mennesker på flukt en verdig måte en viktig del av vårt humanitære arbeid. Som den eneste landsdekkende humanitære organisasjonen som driver asylmottak og har en sterk medlemsorganisasjon, har vi en unik mulighet til å løfte aktivitetstilbudet og livskvaliteten for beboere på mottak.

Her er noen eksempler på aktiviteter som kan gjennomføres på asylmottak:

Språkkafé på mottak

Muligheten til å praktisere norsk i dagliglivet er viktig for å lære språket godt. Beboerne på mottakene, særlig i de ordinære, utrykker at de ønsker kontakt med personer i lokalsamfunnet som de kan snakke norsk med. Tilbudet på voksenopplæringen alene sikrer ikke rask norskopplæring, her kan frivillige spille en viktig rolle. Frivillige kan lære bort det norske språket ved klasseromsundervisning eller gjerne ved å gjøre en aktivitet sammen.

Ressurser for norskopplæring:

Fysisk aktivitet

Asylsøkere lever i en usikker situasjon i måneder og ofte år, noe som har negative konsekvenser for deres psykiske helsetilstand. Forskning på psykisk helse viser at regelmessig fysisk aktivitet bidrar til en bedre tilværelse og kan virke helbredende. En aktiv hverdag gir en mer positiv selvforståelse, bedre helse og opplevelse av å mestre egen tilværelse. Av den grunn ønsker vi fokus på fysisk aktivitet i våre mottak. Ballspill, friluft og fisketurer er populære aktiviteter blant beboere på våre mottak.

Hvordan sette i gang en frivillig aktivitetsgruppe på et mottak?

  • Innkall til et møte med ledelsen ved mottaket, der dere presenterer laget og organisasjonens arbeid. De viktigste informantene når dere skal kartlegge behovet for aktiviteter på mottaket er ansatte og beboerne selv.
  • Spør også de mottaksansatte om de har tanker om behovene og ønsker for aktiviteter. Et godt samarbeid med mottaket er helt nødvendig for å lykkes med aktivitetene.
  • I starten er det viktig å bidra til å tydeliggjøre hvilke oppgaver parter forplikter seg til, og bidra til at samarbeidet skal fungere godt. 
  • Sørg for at dere har en kontaktperson som dere kommuniserer godt med. Det er ofte naturlig at denne personen er den som har ansvar for aktiviteter. Denne personen bør være ansvarlig for informasjonsflyten mellom de frivillige, andre ansatte og beboerne på mottaket.
  • Hvordan dere organiserer aktivitetene kommer an på hvilken målgruppe dere forholder dere til, hvor mange frivillige dere er og hvilke interesser og ferdigheter dere har. Om dere er få frivillige er det bedre å begynne i det små med færre aktiviteter og så heller øke etter hvert når dere er blitt flere.
  • De første gangene dere møter beboere kan det være lurt å være på mottaket i vante omgivelser. Etter hvert er det positivt å planlegge aktivitetene utenfor mottaket.
  • Ved å ta i bruk muligheter i nærmiljøet kan man bidra til varig kontakt mellom de som bor på mottak og andre i lokalmiljøet, og gjøre at beboerne på et mottak kommer inn i eksisterende aktiviteter. Målet er å legge til rette for samhandling mellom mottak og deres lokalsamfunn.

Hvordan kan du bidra til raskere integrering og inkludering i lokalsamfunnet?

Den enkleste formen for integrering er når majoritetsbefolkningen samarbeider med minoritetsbefolkningen om for eksempel hvilke aktiviteter som settes i gang og hvordan man gjør det. På denne måten kan man sette seg ned sammen og fordele arbeidsoppgaver seg imellom uavhengig av kulturell bakgrunn. Det er viktig å fokusere på likeverd og på solidaritet. Selv om en person ikke snakker flytende norsk så betyr det ikke at personen ikke kan bidra.

 Som flykning blir rammene i livet brutalt revet ned og man må bygge alt opp igjen med nye kulturelle koder og et nytt språk man må sette seg inn i.  Muligheten til å praktisere språk og skape nettverk i lokalsamfunnet er nøkkelen til tidlig og god integrering. Rekruttering til frivillige organisasjoner skjer ofte gjennom venner og bekjente i lokalmiljøet, noe som de som er nye i kommunen mangler. Vi må jobbe for at flere med innvandrerbakgrunn deltar i organisasjonslivet. Oppsøk nye miljøer, som innvandrerorganisasjoner, informer om din organisasjons arbeid og inviter til aktiviteter

Gjør en ekstra innsats for å verve de som er nye til landet vårt inn i Norsk Folkehjelp og inviter de til å bli aktive i ditt lag. Få innvandrere inn i styret- det kan skape nytenkning også når det gjelder inkludering. Mange organisasjoner trenger ikke nye aktiviteter for å skape mangfold, de trenger mangfold i de aktiviteten de allerede har. Frivillige aktiviteter er en av de viktigste møteplassene i lokalsamfunn over hele landet, oppsøk og inviter de som er nye i lokalsamfunnet.

Politisk

  • Du kan også engasjere deg politisk for å oppfordre myndighetene til å ta bedre vare på flyktninger og asylsøkere i Norge.
  • Spre artikler på sosiale medier, oppfordre venner og familie til å engasjere seg.
  • Vær med på å bekjempe fordommer og feilinformasjon om flyktninger og asylsøkere.

Hva gjør lokallagene nå?

Mange av Norsk Folkehjelps lokallag er i full sving med ulike integreringstiltak for flyktninger i sine lokalmiljø. Her er en presentasjon som viser hva de forskjellige lagene gjør