Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Kurs og tiltak for inkludering Rik på mangfold

Rik på mangfold

mangfold2

Rik på mangfold er for arbeidsplasser som ser verdien i å jobbe aktivt for et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidsplassene synliggjør sitt standpunkt ved en visuell og digital profil og de får tilgang til bilder og filmer som illustrerer et inkluderende arbeidsliv. Norsk Folkehjelp vil veilede arbeidsplassene med å fasilitere nettverk for erfaringsutveksling med faglig dyktige innledere. Vi vil arrangere en årlig fagkonferanse på temaet og sikre kompetansen til ledere og tillitsvalgte i å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen ved kurset Hvordan gjenkjenne diskriminering i arbeidslivet?.

 

Hovedmålsetting:

I Rik på mangfold tar man et tydelig standpunkt for et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø fri for diskriminering.

 

Målgruppe:

Rik på mangfold er for arbeidsplasser som vil jobbe aktivt med egne holdninger, følger pliktene etter loven  og setter inn tiltak for å fremme et inkluderende arbeidsmiljø.

 

Nytteverdi for arbeidsplassen:

Forskning viser at positive effekter av mangfold kan bidra til bedre problemløsning, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrking av kulturverdier og språk. Synliggjøring av standpunkt og visuell profil gir et bedret omdømme, og man når flere i rekrutteringsprosessen enn tidligere.  Norsk Folkehjelp vil legge til rette for at arbeidsplassen får verktøy til å jobbe forebyggende med temaet. I dette arbeidet vil man få tilgang til relevant kunnskap og nettverk, som bidrar til at arbeidsplassene selv kan dele og lære av hverandres erfaringer på området.

 

Mangfold er lønnsomt:

Det er en sammenheng mellom bedrifter som scorer høyt på mangfold og økt lønnsomhet. De bedriftene som er best på mangfold i form av etnisitet kan øke inntjeningen med opptil 35 prosent, viser forskning . Men vel så viktig som å utvide mangfoldet i bedriften, er det et ledelsesansvar på tvers av fagavdelinger å utnytte den kompetansen som finnes i en mangfoldig arbeidsstyrke. Ved å jobbe målrettet for en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass vil man kunne tiltrekke seg de beste søkerne. Det kan gi bedriften flere perspektiver og muligheten til å tenke nytt, samtidig som mangfold kan utfordre det etablerte. En mangfoldig ansattgruppe kan utfylle hverandre i kompetansefelt og bidra til en ny form for fellesskap. Arbeidsplasser som satser på mangfold får ansatte med en ekstra verdi pga sin «annerledeshet», dette kan være en avgjørende kompetanse å ha i et mer konkurranseutsatt globalt og digitalt arbeidsmarked.

 

Samarbeidspartnere:

Vi har utviklet konseptet i samarbeid med Posten Norge AS og Norsk Post og Kommunikasjonsforbund.

Norsk Folkehjelp har lang erfaring med kompetansehevende og holdningsbevisstgjørende metoder og politisk påvirkningsarbeid og vi kan skreddersy et arbeid som fremmer mangfold og inkludering på din arbeidsplass.

Noen av tiltakene er:

 

Inngangssum er 45.000kr som inkluderer visuell profil, bilder og film, materiell, råd-og veiledning, årlig konferanse og kurs for ledere og tillitsvalgte. For større arbeidsplasser som trenge mange kurs og andre tiltak vil vi bli enige om pris.  

Kontakt Camilla Lillevold-Øverås for mer informasjon eller bestilling på e-post camillal@npaid.org  eller tlf: 48199004.

 

Hovedlogo_Standardsize-1_RGB