Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Likestilling og inkluderingsarbeid Rik på mangfold- en arbeidsplass for alle

Rik på mangfold- en arbeidsplass for alle

Dette konseptet er for arbeidsplasser som ser verdien i å jobbe aktivt for et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidsplassene blir en del av et nettverk med tre faglige samlinger i året. I samlingene vil deltakerne dele av sine erfaringer og kompetanse. Norsk Folkehjelp vil veilede og bidra til at relevante fagfolk blir invitert inn i samlingene. Samlingene vil vare i 1-3 timer og de vil på tur bli holdt på arbeidsplassene til deltakerne i nettverket. Norsk Folkehjelp vil også arrangere en årlig konferanse med tema bestemt av nettverket.

Arbeidsplassene synliggjør sitt standpunkt ved en visuell og digital profil og de får tilgang til bilder som illustrerer et inkluderende arbeidsliv som blant annet kan brukes ved utlysninger av nye stillinger, i sosiale medier, kampanjer og egne nettsider.

 

Hovedmålsetting:

 I Rik på mangfold tar man et tydelig standpunkt for et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø fri for diskriminering.

 

Målgruppe:

Rik på mangfold er for arbeidsplasser som vil jobbe aktivt med egne holdninger, følger pliktene etter loven  og setter inn tiltak for å fremme et inkluderende arbeidsmiljø.

 

Nytteverdi for arbeidsplassen:

Forskning viser at positive effekter av mangfold kan bidra til bedre problemløsning, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrking av kulturverdier og språk. Synliggjøring av standpunkt og visuell profil gir et bedret omdømme, og man når flere i rekrutteringsprosessen enn tidligere.  Norsk Folkehjelp vil legge til rette for at arbeidsplassen får verktøy til å jobbe forebyggende med temaet. I dette arbeidet vil man få tilgang til relevant kunnskap og nettverk, som bidrar til at arbeidsplassene selv kan dele og lære av hverandres erfaringer på området.

 

Mangfold er lønnsomt:

Det er en sammenheng mellom bedrifter som scorer høyt på mangfold og økt lønnsomhet. De bedriftene som er best på mangfold i form av etnisitet kan øke inntjeningen med opptil 35 prosent, viser forskning . Men vel så viktig som å utvide mangfoldet i bedriften, er det et ledelsesansvar på tvers av fagavdelinger å utnytte den kompetansen som finnes i en mangfoldig arbeidsstyrke. Ved å jobbe målrettet for en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass vil man kunne tiltrekke seg de beste søkerne. Det kan gi bedriften flere perspektiver og muligheten til å tenke nytt, samtidig som mangfold kan utfordre det etablerte. En mangfoldig ansattgruppe kan utfylle hverandre i kompetansefelt og bidra til en ny form for fellesskap. Arbeidsplasser som satser på mangfold får ansatte med en ekstra verdi pga sin «annerledeshet», dette kan være en avgjørende kompetanse å ha i et mer konkurranseutsatt globalt og digitalt arbeidsmarked.

 

Samarbeidspartnere:

Vi har i 2018 en pilot for konseptet hvor Posten Norge AS og Norsk Post og Kommunikasjonsforbund er med.

Norsk Folkehjelp har lang erfaring med kompetansehevende og holdningsbevisstgjørende metoder og politisk påvirkningsarbeid.

Vi kan skreddersy et arbeid som fremmer mangfold og inkludering på din arbeidsplass. Foruten deltakelse i nettverket Rik på mangfold kan vi blant annet: 

 

Innganssummen er kr 45.000 for å delta i nettverket og tilgang til profil. Pris utover dette vil bli diskutert alt avhengig av hvor mye innhold man vil ha og hvor stort foretaket er.

For mer informasjon kontakt oss på e-post camillal@npaid.org  

 

Hovedlogo_Standardsize-1_RGB