Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Metoder for inkludering i arbeidslivet Rik på mangfold- en arbeidsplass for alle

Rik på mangfold- en arbeidsplass for alle

Rik på mangfold - en arbeidsplass for alle

I dette konseptet forplikter arbeidsplasser seg til å jobbe aktivt for et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidsplassene tilbys å være del av et nettverk med flere faglige samlinger i året. Samlingene vil bestå av ulike relevante tema etter ønske fra deltakerne i gruppen og de kan vare i en til to timer. Fagfolk fra nærings- og eller organisasjonslivet, ombud, politikere og forskere vil bli invitert inn til å holde noen av samlingene. Eksempler på tema kan være kunnskap om Likestillings- og diskrimineringsloven, etablere gode rekrutteringsrutiner for et inkluderende arbeidsmiljø og hvordan få flere kvinner med minoritetsbakgrunn inn i arbeidslivet. Deltakerne får også tilbud om kurs og andre kompetansehevende metoder.

Arbeidsplassene synliggjør sitt standpunkt ved visuell og digital profil.  De får bruke symbolske bilder for et inkluderende arbeidsliv og korte filmer som kan brukes i sosiale medier, kampanjer og på nettet for å profilere deres standpunkt.

 

Hovedmålsetting:

 

I Rik på mangfold tar man et tydelig standpunkt for et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø fri for diskriminering.

 

Målgruppe:

Rik på mangfold er for arbeidsplasser som vil jobbe aktivt med egne holdninger og setter inn tiltak for å fremme et inkluderende arbeidsmiljø.

 

Nytteverdi for arbeidsplassen:

Forskning viser at positive effekter av mangfold kan bidra til bedre problemløsning, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrking av kulturverdier og språk. Synliggjøring av standpunkt og visuell profil gir et bedret omdømme, og man når flere i rekrutteringsprosessen enn tidligere.  Norsk Folkehjelp vil legge til rette for at arbeidsplassen får verktøy til å jobbe forebyggende med temaet. I dette arbeidet vil man få tilgang til relevant kunnskap og nettverk, som bidrar til at arbeidsplassene selv kan dele og lære av hverandres erfaringer på området.

 

Mangfold er lønnsomt:

Det er en sammenheng mellom bedrifter som scorer høyt på mangfold og økt lønnsomhet. De bedriftene som er best på mangfold i form av etnisitet kan øke inntjeningen med opptil 35 prosent, viser forskning . Men vel så viktig som å utvide mangfoldet i bedriften, er det et ledelsesansvar på tvers av fagavdelinger å utnytte den kompetansen som finnes i en mangfoldig arbeidsstyrke. Ved å jobbe målrettet for en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass vil man kunne tiltrekke seg de beste søkerne. Det kan gi bedriften flere perspektiver og muligheten til å tenke nytt, samtidig som mangfold kan utfordre det etablerte. En mangfoldig ansattgruppe kan utfylle hverandre i kompetansefelt og bidra til en ny form for fellesskap. Arbeidsplasser som satser på mangfold får ansatte med en ekstra verdi pga sin «annerledeshet», dette kan være en avgjørende kompetanse å ha i et mer konkurranseutsatt globalt og digitalt arbeidsmarked.

 

Hva tilbyr vi:

Norsk Folkehjelp har lang erfaring med kompetansehevende og holdningsbevisstgjørende metoder og politisk påvirkningsarbeid. I Rik på mangfold - en arbeidsplass for alle vil vi legge til rette for minimum tre samlinger i året hvor vi vil besøke bedriftene som er med i nettverket, gi de faglig påfyll og bidra til erfaringsutveksling. Vi vil ha en årlig konferanse med tema valgt av nettverket.

Bedriften synliggjør sitt standpunkt ved visuell og digital profil.  De får bruke symbolske bilder for et inkluderende arbeidsliv og korte filmer som kan brukes i sosiale medier, kampanjer og på nettet for å profilere deres standpunkt.

Vi har i tillegg kompetanse på:

 • Å lage case til leder/utviklingsprogram
 • Foredrag
 • Rådgiving
 • Menneskebibliotek for å komme i dialog med personer som opplever diskriminering. Et Menneskebibliotek er en samtale med mennesker som kan oppleve fordommer i hverdagen, dette kan være en som bruker hijab, en homofil, mørkhudet eller en som sitter i rullestol
 • Kurset « En inkluderende arbeidsplass », 6 timers kurs for inntil 25 deltakere som inneholder følgende tema:
  • Diskrimineringsgrunnlagene
   • Indirekte og direkte diskriminering
  • Å gjøre en diskrimineringsvurdering
  • Egne holdninger og fordommer-rollen som leder eller tillitsvalgt på en flerkulturell arbeidsplass
  • Hvordan gjenkjenne og håndtere diskrimineringssaker?
  • Bevissthet om mekanismer i rekrutteringsprosessen som fremmer inkludering
 • Norsk Folkehjelp kan holde et Kvinner Kan kurs som bidrar til å synliggjøre kvinnelige minoriteters kompetanse.
 • Vi har utviklet et kurs om arbeidslivets rettigheter og plikter for flyktninger og asylsøkere, dette innholdet kan tilpasses og bli en del av introduksjonsprogram til flyktninger/innvandrere i kommunen eller mentor/trainee-program i bedriftene.

 

Innganssummen er kr 45.000 for å delta i nettverket og tilgang til profil. Pris utover dette vil bli diskutert alt avhengig av hvor mye innhold man vil ha og hvor stort foretaket er.

 For mer informasjon kontakt oss på e-post camillal@npaid.org  

 

Hovedlogo_Standardsize-1_RGB