Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Våre kurs og nettsider for inkludering Kurs: Kunnskap er nøkkelen til integrering

Kurs: Kunnskap er nøkkelen til integrering

Norsk Folkehjelp har driftet mottak i over 25 år, noe som har gitt oss godt innblikk i de utfordringer asylsøkere som bor på mottak står ovenfor. I 2016 kartla vi et behov for å styrke asylsøkeres kompetanse og evne til å utvikle egne forutsetninger for deltakelse, og dermed motvirke svekkede levekår og en marginalisering i tilgangen til det norske arbeids- og samfunnslivet. Med vårt tette samarbeid med Fagforbundet så vi det hensiktsmessig å utvikle et kurs for å gi beboere på mottak verktøy for bedre å lykkes med livet i Norge.

Kurset inneholder en kompetanseoverføring til asylsøkere om likestilling og arbeidslivets spilleregler i Norge. Dette vil gi de større kunnskap og forståelse i en tidlig fase av deres opphold i Norge som vil som øke tryggheten på egen mulighet for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Innholdet i kurset «Kunnskap er nøkkelen til integrering» er fordelt på tre økter på ca. tre timer hver, inkludert bruk av tolk;

  • Del en har fokus på likestilling, demokrati, den norske velferdsstaten og viktigheten av at alle bidrar som engasjerte samfunnsborgere. Herunder også viktigheten av å lære seg norsk.
  • Del to handler om den nordiske modellen og grunnleggende lover i arbeidslivet (arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven).
  • Den tredje delen skal gi deltakerne økt kompetanse i å søke jobber. Her øves det på å skrive CV og relevante jobbsøknader, samt hvordan gjennomføre et jobbintervju. Vi tar for oss viktigheten av å ha regulerte forhold på jobben, derav arbeidsavtalen og hva den skal inneholde.

Som et supplement til kurset har vi utviklet en brosjyre med mye fokus på bildebruk for å forsterke budskapet fra kurset.

 

Kunnskap er nøkkelen

Vi har så langt holdt to pilotkurs og har ambisjoner om å fortsette i 2017 hvis finansieringen går i orden.