Hjem Vårt arbeid Flyktning og inkludering Våre metoder for inkludering Fra rasismefri til diskrimineringsfri sone

Fra rasismefri til diskrimineringsfri sone

Diskrimineringsfri sone - Vi jobber for et inkluderende og trygt arbeidsmiljø!

Norsk Folkehjelp har hatt konseptet rasismefri sone siden 1998, som startet med Fellesaksjonen mot rasisme som var et felles prosjekt med Landsorganisasjonen (LO) mot utelivsdiskrimineringen. Siden den gang har mange private og kommunale arbeidsplasser tatt standpunkt mot rasisme og erklært seg som rasismefri sone. De siste årene har det vært et økt fokus på likestillings- og diskrimineringsvernet for flere grupper enn etnisitet, som for eksempel seksuell legning, alder og funksjonsnedsettelse. Dette har blitt tydeliggjort gjennom en revidert og samlet Likestillings -og diskrimineringslov med virkning fra 1 januar 2018.

Brochmann-II rapporten viser også til et forbedringspotensial i den eksisterende integreringspolitikken. I følge Brochmannutvalget må partene i arbeidslivet og organisasjoner i sivilsamfunnet i større grad mobiliseres for best mulig å utnytte tilpasningsevnen i arbeidslivs- og velferdsmodellen. For å bidra til å skape tillit og dempe potensialet for polarisering og konflikt, trekker utvalget frem at en ny politikk må inneholde tiltak for å motarbeide diskriminering, utvikle fellesarenaer i sivilsamfunnet, kvalifisering og aktivisering for arbeid og tiltak for utjevning av levekår.  Regjeringen svarer på dette i Jeløya-plattformen fra januar 2018 med en ny storsatsing innen inkluderende arbeidsliv og en mer arbeidsrettet integreringspolitikk. Norsk Folkehjelp har fagkompetanse på inkluderende arbeidsliv og vil bidra til å bygge opp og styrke et nettverk av private og kommunale bedrifter for å jobbe aktivt for likestilling, mangfold og inkludering. Det er derfor hensiktsmessig å skifte navn fra rasismefri til diskrimineringsfri sone.  

 

Hva er en diskrimineringsfri sone?

I en diskrimineringsfri sone forplikter arbeidsplasser seg til å jobbe aktivt for et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø. Som diskrimineringsfri sone tilbys man å være del av et nettverk med flere faglige samlinger i året. Samlingene vil bestå av ulike relevante tema etter ønske fra deltakerne i gruppen og de kan vare i en til to timer, her kan man delta over skype hvis ønskelig. Fagfolk fra nærings- og eller organisasjonslivet, ombud, politikere og forskere vil bli invitert inn til å holde noen av samlingene. Eksempler på tema kan være kunnskap om Likestillings- og diskrimineringsloven, etablere gode rekrutteringsrutiner for et inkluderende arbeidsmiljø og hvordan få flere kvinner med minoritetsbakgrunn inn i arbeidslivet. Deltakerne får også tilbud om kurs og andre kompetansehevende metoder.

Bedriften synliggjør sitt standpunkt som diskrimineringsfri sone ved visuell og digital profil.  Dere får bruke symbolske bilder for et inkluderende arbeidsliv og korte filmer som kan brukes i sosiale medier, kampanjer og på nettet for å profilere deres standpunkt.

 

Hovedmålsetting:

Som Diskrimineringsfri sone tar man et tydelig standpunkt for et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø.

 

Målgruppe:

Diskrimineringsfri sone er for arbeidsplasser som vil jobbe aktivt for et inkluderende arbeidsmiljø.

 

Nytteverdi for arbeidsplassen:

Forskning viser at positive effekter av mangfold kan bidra til bedre problemløsning, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrking av kulturverdier og språk. Synliggjøring av standpunkt og visuell profil gir et bedret omdømme, og man når flere i rekrutteringsprosessen enn tidligere.  Norsk Folkehjelp vil legge til rette for at arbeidsplassen som diskrimineringsfri sone får verktøy til å jobbe forebyggende med temaet. I dette arbeidet vil man få tilgang til relevant kunnskap og nettverk, som bidrar til at arbeidsplassene selv kan dele og lære av hverandres erfaringer på området.

 

Mangfold er lønnsomt:

Det er en sammenheng mellom bedrifter som scorer høyt på mangfold og økt lønnsomhet. De bedriftene som er best på mangfold i form av etnisitet kan øke inntjeningen med opptil 35 prosent, viser forskning . Men vel så viktig som å utvide mangfoldet i bedriften, er det et ledelsesansvar på tvers av fagavdelinger å utnytte den kompetansen som finnes i en mangfoldig arbeidsstyrke. Ved å jobbe målrettet for en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass vil man kunne tiltrekke seg de beste søkerne. Det kan gi bedriften flere perspektiver og muligheten til å tenke nytt, samtidig som mangfold kan utfordre det etablerte. En mangfoldig ansattgruppe kan utfylle hverandre i kompetansefelt og bidra til en ny form for fellesskap. Arbeidsplasser som satser på mangfold får ansatte med en ekstra verdi pga sin «annerledeshet», dette kan være en avgjørende kompetanse å ha i et mer konkurranseutsatt globalt og digitalt arbeidsmarked.

 

Hva tilbyr vi:

Norsk Folkehjelp har lang erfaring med kompetansehevende og holdningsbevisstgjørende metoder og politisk påvirkningsarbeid. For diskrimineringsfrie soner vil vi legge til rette for minimum tre samlinger i året hvor vi gir faglig påfyll og erfaringsutveksling mellom arbeidsplassene. 

Bedriften synliggjør sitt standpunkt som diskrimineringsfri sone ved visuell og digital profil.  Dere får bruke symbolske bilder for et inkluderende arbeidsliv og korte filmer som kan brukes i sosiale medier, kampanjer og på nettet for å profilere deres standpunkt.

Vi har i tillegg kompetanse på:

 • Å lage case til leder/utviklingsprogram
 • Foredrag
 • Rådgiving
 • Menneskebibliotek for å komme i dialog med personer som opplever diskriminering. Et Menneskebibliotek er en samtale med mennesker som kan oppleve fordommer i hverdagen, dette kan være en som bruker hijab, en homofil, mørkhudet eller en som sitter i rullestol
 • Kurset « En inkluderende arbeidsplass », 6 timers kurs for inntil 25 deltakere som inneholder følgende tema:
  • Diskrimineringsgrunnlagene
   • Indirekte og direkte diskriminering
  • Å gjøre en diskrimineringsvurdering
  • Egne holdninger og fordommer-rollen som leder eller tillitsvalgt på en flerkulturell arbeidsplass
  • Hvordan gjenkjenne og håndtere diskrimineringssaker?
  • Bevissthet om mekanismer i rekrutteringsprosessen som fremmer inkludering
 • Norsk Folkehjelp kan holde et Kvinner Kan kurs som bidrar til å synliggjøre kvinnelige minoriteters kompetanse.
 • Vi har utviklet et kurs om arbeidslivets rettigheter og plikter for flyktninger og asylsøkere, dette innholdet kan tilpasses og bli en del av introduksjonsprogram til flyktninger/innvandrere i kommunen eller mentor/trainee-program i bedriftene.

 

Innganssummen er kr 45.000 for å delta i nettverket og tilgang til profil. Pris utover dette vil bli diskutert alt avhengig av hvor mye innhold man vil ha i sonen og hvor stort foretaket er.

 

Alle rasismefrie soner vil bli kontaktet om nytt konsept!

For mer informasjon kontakt oss på e-post camillal@npaid.org  

 

Hovedlogo_Standardsize-1_RGB