Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Myanmar Utviklingssamarbeid i Myanmar Partnere i Myanmar

Partnere i Myanmar

Gaia Sustainable Management Institute (GSMI) arbeider for å styrke grasrota og marginaliserte lokalsamfunn. De vil styrke sivilsamfunnet i Myanmar. Målet er å forebygge fattigdom og forbedre deres evne til å hjelpe seg selv. Norsk Folkehjelp støtter GSMI å styrke grasrotgrupper gjennom opplæring i fredsledelse i konfliktrammede områder i statene Karen og Bago.

Shalom Foundation er en lokal NGO i Myanmar med visjonen om å skape en rettferdig og fredelig samfunn for alle mennesker i Myanmar. Aktiviteter spenner fra tilrettelegging av høynivå-meklingssamtaler mellom den militære regjeringen og etniske væpnede grupper til fredsopplæring. Organisasjonen har fjorten lokale fredsprogrammer rundt om i Myanmar, inkludert støtte til borgernettverk og organisasjoner som driver juridisk rådgivning for å fremme demokratisk styresett på lokalt nivå, og for å bidra til økt samfunnsengasjement i den politiske prosessen. Norsk Folkehjelp støtter Shaloms arbeid i velgeropplæring og valgforberedelser i lokalsamfunn.

Karen Development Network KDN er en kirkebasert Karenorganisasjon med en visjon om å styrke sivilsamfunnet i Myanmar, og spesielt samfunnsengasjement i etniske grupper og blant ungdom. Gjennom sitt opplæringsprogram i lokal ledelse har KDN opprettet et nasjonalt nettverk av folk som leder lokale organisasjoner. Organisasjonen brukte dette nettverket som et middel for å skape rom for inkluderende deltakelse i fredsprosessen for Karensamfunn i Myanmar gjennom etablering av støttegrupper for fred og interetniske dialogmuligheter.

Capacity Building Initiative (CBI) har som mål å gi fagopplæring, slik at lokal kunnskap og kompetanse kan brukes til å designe, implementere og administrere mer effektive utviklingsprosjekter. I tillegg til å bedre de organisasjonsansattes evne til å utforme og administrere utviklingsprosjekter, lærer CBI opp trenere, bygger et ressurssenter og oppmuntrer til samarbeid og nettverksbygging mellom frivillige organisasjoner.

Paung Ku (PK) er et initiativ for å styrke sivilsamfunnet som ble etablert i 2007 av et konsortium av internasjonale og lokale organisasjoner i Myanmar. PK kanaliserer små tilskudd til, og driver kapasitetbygging av, lokale grasrotgrupper. De legger til rette for nettverksbygging i sivilsamfunnet for læring, deling, for å påvirke til videre endring, lobbying mellom sivilsamfunnet og politiske aktører, politisk endring og fredsinitiativer. Norsk Folkehjelp har vært styremedlem i Paung Ku siden 2008. I 2013 gikk Paung Ku over til å være en uavhengig lokal NGO.

Ecodev er en NGO som jobber med bærekraftig og rettighetsbasert utviklingsarbeid og miljøvern. De arbeider for å forbedre miljøpolitikken og øke folks evne til å forsvare sine ressursrettigheter. De vil fremme reformer som kommer de fattige til gode i naturressursforvaltning og miljøvern. Ecodev vil videre styrke sivilsamfunnets deltakelse i reforminitiativer som fornybar energipolitikk, landrettigheter og bærekraftig utenlandske direkte investeringer. Norsk Folkehjelp støtter Ecodevs "Uplifting Resource Governance on Extractives"-program.

Akhaya Women (Akhaya) er en kvinneorganisasjon som jobber for likestilling. De vil gi tilgang til seksualundervisning, undervisning i reproduktiv helse og likestilling for unge jenter. Gjennom mentorprogrammer gir de ledertrening og legger til rette for etablering av andre grasrotkvinnegrupper og nettverk over hele landet. I 2012 lanserte Akhaya "PLYSTRE FOR HJELP", en kampanje mot seksuell trakassering som har gitt betydelig oppmerksomhet til spørsmålet om trakassering av kvinner på busser, og var en del av en større innsats for å argumentere for lover som beskytter kvinner mot vold i hjemmet.

Women Can Do It (Kvinner Kan) er et kapasitetsbyggings- og bevisstgjøringsprogram som tar sikte på å øke kvinners evne til å være innflytelsesrike private og i offentlige verv, og til å gå inn i beslutningsposisjoner på like vilkår som menn. I samarbeid med et nettverk av lokale organisasjoner og med støtte fra Arbeiderpartiets kvinnenettverk gir Kvinner Kan lederopplæring til kursledere. Kvinnene kommer fra fra politiske partier, sivilsamfunnet og privat sektor. Kursene tar sikte på å bygge tillit, diskutere reglene for politisk og organisatorisk arbeid og gi mot til deltakerne til å snakke ut og ta del i beslutningsprosessene, samt kapasitetsbygging og oppmuntre til arbeid for kvinners rettigheter.

Charity-Oriented Myanmar (COM) ble etablert som en lokal ungdomsorganisasjon i 2005. De støtter en rekke spørsmål, inkludert ikke-formell utdanning og samfunnsutviklingstiltak. Med økt rom for demokratisering fokuserer COM på å pleie ungt lederskap og politisk bevissthet gjennom opplæring og veiledning i "folkeskikk", politisk analyse og kompetanseutvikling til unge ledere fra hele Myanmar.