Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Nicaragua Partnere for utviklingssamarbeidet i Nicaragua

Partnere for utviklingssamarbeidet i Nicaragua

Kommunebevegelsen i Nicaragua (MCN) er den eldste folkebevegelsen i landet, og består av innbyggere i landsbyer og omegn i mer enn 100 av landets 144 kommuner. Bevegelsen ble etablert i 1978 i forbindelsen med kampen mot Somoza-diktaturet. På 1980-tallet gikk de under navnet CDS. Medlemmene organiserer og mobiliserer for bedre levestandard for folk i kommunene og arbeider for likestilling, naturressursforvaltning, politisk skolering, helse og boliger. Noen grupper er bedre organisert enn andre.

Kommunebevegelsen i Matagalpa (MCN-Matagalpa) er en del av MCN, og ble etablert i 1988. Den omfatter 10 kommuner i Matagalpa fylke. Bevegelsen er engasjert i kampen for vann, elektrisitet og menneskerettigheter, og har dannet et nettverk av frivillige som driver lobbyvirksomhet, opplæring og mobilisering. Medlemmene utvikler og fremmer politiske forslag, og har innflytelse på ulike arenaer for folkelig deltakelse.

MCN har utviklet en strategi for kvinner og likestilling og har vedtatt at det skal være likt antall kvinner og menn i ledelsen. MCN har utvekslet erfaringer og ideer knyttet til politisk skolering og folkeopplysning med andre organisasjoner i regionen, som Equipo Maiz i El Salvador og Martin Luther King Stiftelsen i Cuba (begge Norsk Folkehjelp-partnere).

Samarbeidet med Norsk Folkehjelp startet i 2004, og støtten omfatter politisk skolering, informasjonsmateriell, administrasjon og utvekslingsprogrammer.

Foreningen for kvinnelige produsenter (ASOMUPRO) ble etablert etter en krise i UNAG (National Union of Farmers and Ranchers). En del av krisen gikk ut på at kvinner ikke fikk muligheten til å delta og påvirke, så de bestemte seg for å bryte ut og danne sin egen organisasjon. Grunnleggerne av ASOMUPRO og styremedlemmene er alle kvinnelige bondeledere med mange års erfaring fra UNAG. Prosessen med å etablere en ny organisasjon for kvinnelige bønder har vært lang, men foreningen ble formelt etablert i 2009.

ASOMUPRO er både en organisasjon for kvinnerettigheter og en økonomisk forening for kvinner. Områder med særlig fokus er vold mot kvinner, kvinners rett til jord, helse, matvaresikkerhet, avskoging og klimaendringer.

Samarbeidet med Norsk Folkehjelp startet i 2010, og støtten omfatter organisasjonsutvikling for å styrke demokratiske strukturer, kommunikasjon, samarbeid med andre og drive politisk opplæring og påvirkningsarbeid.

Komiteer for drikkevann og sanitærforhold (CAPS) er et nettverk av lokale landsbykomiteer som arbeider for å sikre rent drikkevann og gode sanitærforhold. Nettverket ble etablert i 2005 og organiseres både på kommunalt og nasjonalt plan. CAPS ble dannet som en reaksjon mot den økende privatiseringen av vann. CAPS forvalter lokale vannressurser, fremmer lokal utvikling, offentlige sanitærforhold og miljøvern.

Deres politiske påvirkningsarbeid har oppnådd gode resultater: Den nasjonale vannloven fastslår at staten eier alle vannressursene i Nicaragua. Vann kan ikke privatiseres. Loven gir lokalsamfunnene rett til å forvalte de vannkildene de er avhengige av. Den anerkjenner at CAPS er en viktig aktør og sikrer organisasjonen deltakelse i ulike organer og institusjoner, for eksempel de statlige vann-nemndene.

Ungdom for dialog ble etablert i 2004 og er en landsomfattende sosial bevegelse med ungdom fra 20 ungdomsorganisasjoner og fire universiteter. De har skapt en demokratisk og inkluderende arena der ungdom kan diskutere og foreslå løsninger på ulike samfunnsproblemer. Nettverket har påvirket andre organisasjoner til å utvikle og/eller styrke deres ungdomsarbeid. Ungdomsnettverket er en kritisk røst i den politiske debatten i Nicaragua. 

Samarbeidet med Norsk Folkehjelp startet i 2006, og støtten omfatter utvikling av kurs og informasjonsmateriell.

Nicaraguan Centre for Human Rights (CENIDH) ble etablert i 1990 for å fremme og forsvare menneskerettigheter i Nicaragua, med særlig fokus på kvinner og ungdom. CENIDH er en uavhengig, ikke-statlig organisasjon med et nettverk av frivillige medarbeidere som driver opplæring i menneskerettigheter. Organisasjonen er svært anerkjent. Den tilhører det latinamerikanske menneskerettighetsnettverket og har allianser og samarbeidspartnere over hele verden.

Til tross for politisk polarisering mellom organisasjoner og regjering har CENIDH klart å opprettholde en kritisk og uavhengig rolle som menneskerettighetsorganisasjon. 

Samarbeidet med Norsk Folkehjelp startet i 1998. Norsk Folkehjelp bidrar med rådgivning og praktisk støtte til opplæring og informasjonsvirksomhet, inkludert et radioprogram. Les mer på CENIDHs  nettsider .

Nettverk for kvinner mot vold (Red de Mujeres contra la violencia) ble etablert i 1992 for å koordinere landets kvinnebevegelse. Det består av 152 lokale grupper, sammenslutninger, kvinnehus, kirker, fagforeninger og hundrevis av enkeltstående medlemmer. Nettverket samarbeider blant annet med ungdomsorganisasjoner og kommunebevegelsen (MCN) i opplysnings- og påvirkningsarbeid rundt terapeutisk abort, kjønnsbasert vold og rettssikkerhet for kvinner. Nettverket er representert i alle fylker i landet, og er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt. 

Samarbeidet med Norsk Folkehjelp startet i 2006, og støtten omfatter organisasjonsutvikling, opplæring, informasjon (materiell og radioprogram) og administrasjon. Les mer på organisasjonens  nettsider .