Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Hvor vi jobber Humanitær nedrustning i DR Kongo

Humanitær nedrustning i DR Kongo

Humanitær nedrustning i DR Kongo

Siden 2011 har Norsk Folkehjelp jobbet med kartlegging og rydding av eksplosiver, samt risikoopplæring og konsekvensutredning, i Den demokratiske republikken Kongo. I 2013 ble Norsk Folkehjelp, sammen med andre mineryddingsaktører og lokale organisasjoner, invitert til å delta i en nasjonal kartlegging av landminer (NLCS) av FNs mineryddingsorganisasjon UNMAS. Kartleggingen kom fram til at det var 130 områder hvor man mistenkte at det lå landminer. Til sammen utgjorde disse områdene over 1,8 millioner kvadratmeter, et tall som senere ble korrigert til 2,1 millioner. I februar 2019 var antallet slike områder redusert til 39. Disse 39 områdene utgjør til sammen mindre enn 600 000 kvadratmeter, noe som tilsvarer 120 fotballbaner. Til sammenligning frigjorde Norsk Folkehjelp 221 960 kvadratmeter land som tidligere var rammet av landminer og andre eksplosive rester etter krig i 2018.   

Norsk Folkehjelp etablerte seg i Kongo i august 2011. De første månedene drev Norsk Folkehjelp opplæring av folk fra hæren og politiet i teknisk og ikke-teknisk kartlegging, rydding av eksplosiver og informasjonshåndtering. Et landkontor ble opprettet i hovedstaden Kinshasa.

I februar 2012 startet de første feltoperasjonene, etter å ha fått godkjenning til dette i desember 2011. De første operasjonene ble utført i provinsen Bas-Congo sørvest i landet. Her kartla og dokumenterte Norsk Folkehjelp først forekomsten av eksplosivt materiale før de fjernet landminer og andre eksplosive rester etter krig, og til slutt ble området erklært fritt for eksplosiver.

Alle feltoperasjoner utføres i tett samarbeid med det kongolesiske mineryddingssenteret (CCLAM), som informerer Norsk Folkehjelp om hvilke områder som er rammet av eksplosiver og koordinerer ryddeoppdrag. Samarbeidet består også av kapasitetsbygging, hvor Norsk Folkehjelp gir støtte til senteret i form av kontorfasiliteter, drift av database og opplæring. Operasjonene ledes av høyt kvalifiserte ansatte med erfaring fra minerydding i forskjellig typer terreng, både i Kongo og andre land. Feltoperasjonene blir nøye overvåket for å sikre effektivitet i programmet.

Norsk Folkehjelp har en provinsvis tilnærming og vil søke om ytterligere finansiering for å fortsette operasjonene mot øst, med mål om å kunne erklære Kongo fritt for landminer innen 31. desember 2020. 

Forekomst av eksplosiver i Kongo

Landminer er relativt sjeldne i Kongo sammenlignet med mengden ueksploderte og etterlatte eksplosiver. De minene som finnes har ikke blitt lagt ut i taktiske minefelt, slik det er vanlig når militæret legger ut miner. I stedet er de lagt ut på en mer tilfeldig måte, ofte med bare en eller noen få miner på hvert sted. Ofte er det slik at områder som mistenkes for å være rammet av landminer viser seg å ikke være det, men i stedet inneholde andre eksplosive rester etter krig. Disse eksplosivene befinner seg ofte under jordoverflaten. I hele landet er etterlate eksplosiver (AXO) betydelig vanligere enn ueksploderte eksplosiver. I 2013 økte forekomsten av slike eksplosiver når den nasjonale hæren og FNs fredsbevarende styrker (MONUSCO) tvang den væpnede gruppen M23 til å trekke seg tilbake. Gruppen etterlot seg store mengder eksplosiver i Nord-Kivu.

Klasebomber har blitt brukt under konfliktene i Kongo og ueksplodert klaseammunisjon har blitt funnet i provinsene Katanga (rundt Kabalo), Maniema (rundt Kindu), Tshopo (rundt Kisangani) og Equateur (rundt Bolomba). Norsk Folkehjelp ryddet i 2017 det siste kjente området i landet med forekomst av rester etter klasebomber. I følge FNs mineryddingsorganisasjon UNMAS har det blitt funnet to typer klaseammunisjon i landet, BL 755 og PM-1.

Nyheter fra Kongo:

Norsk Folkehjelps 75 års jubileum markeres i Kinshasa

I Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC) har Norsk Folkehjelp foretatt kartlegging og rydding av en rekke provinser.
17.10.2014 | Kristine Lindberg

Rydder miner i Kongo DRC

Norsk Folkehjelp er i gang med minerydding i Kongo DRC. Allerede første uken på jobb fant minerydderne en landmine
03.10.2012 | Tine Solberg Johansen

Raske fakta

2011: Norsk Folkehjelp etablerer seg i Kongo. Teknisk og ikke-teknisk kartlegging og rydding settes i gang i de østlige og vestlige delene av landet.

2013: Norsk Folkehjelp deltar i den nasjonale kartleggingen av landminer (NLCS) med ikke-teknisk kartlegging.

2014: Norsk Folkehjelp begynner å gi kapasitetsutviklende støtte til det nasjonale mineryddingssenteret CCLAM.

2016: Norsk Folkehjelp mottar en forespørsel om støtte fra den kongolesiske hæren om destruering av overflødig og risikabel ammunisjon.

November 2018: CCLAM presenterer sin strategi for mineryddingsarbeidet i perioden 2018-2020, hvor et av målene er at nasjonale myndigheter skal ha kapasitet til å håndtere eventuelle rester av eksplosivt materiale som blir oppdaget etter 2021.