Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Hvor vi jobber Humanitær nedrustning i Montenegro

Humanitær nedrustning i Montenegro

Humanitær nedrustning i Montenegro

Norsk Folkehjelp gjenopptok i 2018 sitt humanitære nedrustningsprogram i Montenegro, i tett samarbeid Direktoratet for krisehåndtering, en del av landets Innenriksdeperatment (MoI).

Programmet tar sikte på å forbedre levekårene for de som er rammet av eksplosive rester etter klasebomber, og er støttet av det norske Utenriksdepartementet. Fjerning av eksplosiver vil gi befolkningen økt tilgang til trygge landområder for jordbruk og handel. Tidligere har Norsk Folkehjelp gjennomført en detaljert ikke-teknisk kartlegging i Montenegro og drevet opplæring i kvalitetskontroll av slike operasjoner for personell fra MoI.

Montenegros forekomst av landminer og andre eksplosive rester etter krig stammer fra konfliktene da det tidligere Jugoslavia gikk i oppløsning på 1990-tallet. De eksplosive restene inkluderer også ueksplodert klaseammunisjon fra NATOs flybombing av serbiske og montenegriske militære posisjoner i 1999.

Montenegro er et lite, etnisk variert land i Sørøst-Europa med en befolkning på 629.218. Landet har en åpen økonomi, og håper å bli medlem av EU innen 2025. Økonomien er sårbar for eksterne sjokk siden den er svært avhengig av utenlandsk kapital, og økende offentlig gjeld og høy arbeidsledighet gir grunn til bekymring. Landet er i tillegg utsatt for jordskjelv og flom, hvor sistnevnte utgjør den største trusselen.

I følge beregninger har Montenegro 1,72 kvadratkilometer land med forekomst av eksplosive rester etter klasebomber. Områdene hvor det  mistenkes eller er bekreftet at inneholder slike eksplosive rester ligger i de landlige kommunene Plav, Tuzi og Rozaje, og i den urbane kommunen Golubovic. Noen av de rammede områdene ble opprinnelig oppdaget av Norsk Folkehjelp i en detaljert ikke-teknisk kartlegging gjennomført i 2012.

Montenegro har bedt om internasjonal hjelp til å innfri kravene i de internasjonale standardene for håndtering av miner (IMAS), samt til kapasitetsbygging og minerydding.

Norsk Folkehjelps program i Montenegro vil gjennomføre ikke-teknisk kartlegging av to områder i kommunen Plav som mistenkes for å være rammet av ueksplodert klaseammunisjon. Disse områdene ligger i fjellene og tilgang er utfordrende i vintermånedene.

Programmet har som mål å sikre frigjøring av land gjennom teknisk og ikke-teknisk kartlegging, og påfølgende rydding av klaseammunisjon for å sikre varige forbedringer av levekårene til de som er rammet av rester etter klasebomber i Montenegro.

Norsk Folkehjelp i Montenegro

I 2018 inngikk Norsk Folkehjelp en samarbeidsavtale med Innenriksdepartmentet (MoI), som har ansvaret for håndteringen av landminer i Montenegro. Det humantiære nedrustningsprogrammet «Land release of areas contaminated with cluster munition remnants in Montenegro» tar sikte på å hjelpe myndighetene i landet med å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 4 i Klasekonvensjonen.

 

For å sørge for at programmet blir gjennomført på en effektiv og god måte har Norsk Folkehjelp rekruttert et høyt kvalifisert team med mye erfaring, og åpnet et kontor i landet. Et velfungerende samarbeid med Innenriksdepartementet er allerede etablert.   

 

I 2018 var Norsk Folkehjelps aktivitet hovedsakelig fokusert på teknisk kartlegging og minerydding med et manuelt team, som sammen med nasjonale myndigheter frigjorde 178.440 kvadratmeter land som tidligere var rammet av eksplosive rester etter klasebomber. I Rozaja ble dette arbeidet til og med avsluttet før planen. Sammen med Inneriksdepartementet var Norsk Folkehjelp på befaring i et mer fjerntliggende område i fjellene, nær grensen mot Kosovo. Her ble det i fellesskap laget en plan for rydding av dette 92.190 kvadratmeter store området.

 

Teamet forflyttet seg til Sipcanik Rakica Kuce, i nærheten av Podgorica, og frigjorde  86.250  kvadratmeter land ved hjelp av teknisk kartlegging og rydding. Disse områdene forventes å hovedsaklig bli brukt til jordbruk, noe som vil gi matsikkerhet og levebrød for lokalbefolkningen. Eksplosivryddingen vil selvsagt også øke sikkerheten for alle som befinner seg i disse områdene.

Norsk Folkehjelp jobber også med å utvikle kapasiteten til de lokale mineryddingsautoritetene ved å jobbe tett sammen både på ledelses- og operativt nivå. I tillegg sørger Norsk Folkehjelp for at alle aktører deltar i oppfriskningstrening for å fremme trygge og effektive operasjoner.

 

Operasjonsteamet jobber nå på og rundt Podgorica flyplass, noe som krever tett samarbeid med myndighetene og de sikkerhetsansvarlige på flyplassen. Det tette og produktive samarbeidet bidrar til å sikre gode praksiser. Dette arbeidet vil fortsette i 2019. Samtidig vil det settes inn tiltak for å sikre at lokalsamfunn og andre interessenter er klar over programmets fordeler.

Raske fakta

Montenegros forekomst av landminer og andre eksplosive rester etter krig stammer fra konfliktene da det tidligere Jugoslavia gikk i oppløsning på 1990-tallet. De eksplosive restene inkluderer også ueksplodert klaseammunisjon fra NATOs flybombing av serbiske og montenegriske militære posisjoner i 1999.

Montenegro er et lite, etnisk variert land i Sørøst-Europa med en befolkning på 629.218. Landet har en åpen økonomi, og håper å bli medlem av EU innen 2025. Økonomien er sårbar for eksterne sjokk siden den er svært avhengig av utenlandsk kapital, og økende offentlig gjeld og høy arbeidsledighet gir grunn til bekymring. Landet er i tillegg utsatt for jordskjelv og flom, hvor sistnevnte utgjør den største trusselen.

Mellom 21. juli og 6. oktober 2010 ble 273 klasebomber av typen BL 755 detonert. Med det oppfylte Montenegro Klasekonvensjonens krav om lagerdestruksjon (artikkel 3), under to måneder etter at konvensjonen trådte i kraft i Montenegro.

I følge Norsk Folkehjelps kartlegging av ueksplodert klaseammunisjon fra 2013 ble det funnet og destruert 1873 eksplosive rester etter klasebomber mellom 1999 og april 2013.

Montenegro er også hardt rammet av andre eksplosive rester etter krig. Slike rester har blitt funnet over hele landet, på land så vel som i elver og i havet.

NATOs Science for Peace and Security (SPS) prosjekt, som ble lansert i Montenegro i 2014 for å gi ryddeteamet fra Direktoratet for krisehåndtering teknisk kapasitet og opplæring i å finne og destruere eksplosive rester etter krig, ble avsluttet i desember 2017.

Direktoratet for krisehåndtering, etablert av Innenriksdeparetementet (MoI) i 2006, har ansvaret for håndtering av landminer i Montenegro, og spiller dermed rollen som nasjonalt minesenter.

Norsk Folkehjelp hjelper Montenegro med å innfri sine forpliktelser etter Klasekonvensjonen.

Norsk Folkehjelp har til nå rekruttert og utplassert et team i Montenegro. Teamet består av seks ryddepersonell, i tillegg til lege, teamleder, kvalitetssikrer, områdeleder, operasjonsleder, leder for programmet og en administrativ ansatt. Et spesialisert team med minehunder er i ferd med å bli utplassert for å støtte operasjonene, og kanskje vil det settes ut ytterligere et manuelt team.