Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Hvordan vi jobber Våpenforbudene

Våpenforbudene

Våpenforbudene

Antipersonellminer og klaseammunisjon er forbudte våpen. Bruk, lagring, produksjon og overføring av disse kategoriene våpen er forbudt i to internasjonale konvensjoner: Minekonvensjonen og Klaseammunisjonskonvensjonen.

Da Minekonvensjonen ble vedtatt i 1997 og Klaseammunisjonskonvensjonen ble vedtatt i 2008 forpliktet de også statspartene til å rydde landområder på sitt territorium der det finnes miner og blindgjengere fra klaseammunisjon, og til å destruere lagre de måtte ha med slike våpen. Andre statsparter oppfordres til å hjelpe dem med dette arbeidet, gjennom blant annet teknisk og økonomisk bistand.

Sammen med de grunnleggende reglene om beskyttelse av sivile mot konsekvensene av krigføring i internasjonal humanitærrett generelt, utgjør disse to konvensjonene både motivasjonen og det juridiske rammeverket for Norsk Folkehjelps arbeid med mine- og eksplosivrydding og lagerdestruksjon. Vårt mål er å forbli en katalysator for at statspartene skal oppfylle konvensjonenes krav om rydding og destruksjon og dermed redde utallige menneskeliv.

Protokoll V om eksplosive krigsetterlatenskaper, under Konvensjonen om konvensjonelle våpen, er også en del av det juridiske rammeverket for vårt eksplosivryddingsarbeid. Den ble vedtatt i 2003 og er den eneste internasjonale lovgivningen som eksplisitt gjelder eksplosive krigsetterlatenskaper. Bestemmelsene i denne protokollen er dessverre relativt svake, men den har uansett etablert et generelt ansvar på brukerne av eksplosive våpen til å adressere de humanitære problemene som disse våpnene måtte forårsake etter konflikten.

10 mest minerammede land som NF jobber i

Angola, Bosnia Hercegovina, Kambodsja, Colombia, DR Kongo, Irak, Myanmar, Sør-Sudan, Thailand, Zimbabwe.

de 10 mest klasebomberammede land NF jobber i

Kambodsja, DR Kongo, Irak, Kosovo, Laos, Libanon, Serbia, Sør-Sudan, Vietnam, Vest-Sahara.

Raske fakta

162 land er statsparter til Minekonvensjonen (over 80 prosent av verdens land).

35 land har ennå ikke sluttet seg til konvensjonen.

116 stater har sluttet seg til konvensjonen som forbyr klasevåpen, hvorav 89 er statsparter.

De resterende 27 har undertegnet, men har ennå ikke ratifisert klasekonvensjonen.