Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Hvordan vi jobber Våpenforbudene Forbudet mot antipersonellminer

Forbudet mot antipersonellminer

Forbudet mot antipersonellminer

Landminekonvensjonen har vært avgjørende for drastisk å redusere antall ofre for landminer, minerammede land og utplassering av nye miner.

Minekonvensjonen er den internasjonale avtalen som forbyr antipersonellminer. Den har vist seg å være et imponerende kraftfullt instrument for å løse den humanitære krisen forårsaket av bruk av miner. Antipersonellminer blir ikke lenger betraktet som et akseptabelt våpenvalg.

Minekonvensjonens offisielle tittel er “Konvensjon om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner”. Den ble vedtatt i 1997 og trådte i kraft i 1999.

Konvensjonen forplikter medlemsstatene til å «bringe til opphør den lidelse og de tap av menneskeliv som er forårsaket av antipersonellminer». Forpliktelsene i traktaten kan deles inn i to hovedkategorier:

  • De som hindrer at det oppstår problemer med landminer i framtiden, f.eks. forbud mot bruk, produksjon og overførsel/handel med miner samt at lagrede miner ødelegges.
  • De som har som mål å løse dagens problem med landminer, f.eks. rydding av minelagte områder, opplæring i farene ved miner og hjelp til de som har overlevd landminer.

Forpliktelsene
Statene som er part i avtalen, samtykker i å:

  • aldri bruke antipersonellminer eller «utvikle, produsere, på annen måte erverve, lagre, oppbevare eller overføre» dem,
  • ødelegge miner som de har på sine lagre, innen fire år etter at traktaten er blitt bindende,
  • rydde miner på sitt territorium eller støtte arbeidet med å rydde miner i minelagte land, innen 10 år,
  • skape bevissthet om miner i land der det er lagt ut miner og sikre at mineofre blir tatt hånd om, rehabilitert og reintegrert i sine nærmiljøer,
  • tilby hjelp til andre stater som er part i avtalen, for eksempel ved å sørge for de som har overlevd, eller ved mineryddingsprogrammer,
  • vedta gjennomføringstiltak (som nasjonal lovgivning) for å sikre at vilkårene i traktaten blir opprettholdt på deres territorium.

Les mer om Minekonvensjonen på www.icbl.org og www.the-monitor.org.

 

Landmine

Ifølge Minekonvensjonen, er en antipersonellmine "en mine som er konstruert for å sprenges ved nærhet eller kontakt av en person og som lammer, skader eller drepe en eller flere personer."

Laget av plast, metall eller andre materialer, de inneholder eksplosiver og noen ganger biter av metall eller andre gjenstander som er ment å føre til ytterligere skade. De kan aktiveres ved direkte trykk ovenfra, fra trykk mot en tråd festet til en trekkbryter, eller ganske enkelt ved at en person befinner seg innenfor en forhåndsdefinert avstand.