Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Verktøy Verktøykassa Minerydding - minekampens ryggrad

Minerydding - minekampens ryggrad

 

Manuell minerydding er ryggraden i de tradisjonelle mineryddingsoperasjonene. Jobben er den sammen i dag som for 20 år siden. Hun eller han søker seg systematisk gjennom et område for å lokalisere mulige miner og blindgjengere, med vegetasjonskuttere, raker, metalldetektorer og prodder. Når et mistenkelig objekt blir funnet må rydderen ned på kne og forsiktig fjerne jorden rundt med små spader og annet utstyr for å avdekke den.

Miner og eksplosiver som blir funnet blir om nødvendig sprengt på stedet, eller desarmert og midlertidig sikret og flyttet til en oppsamlingsplass for sprenging senere. 

Manuell rydding krever mye arbeidskraft og er tidkrevende. På den annen side er det en svært pålitelig metode, og den krever ikke store investeringer slik som med mineryddingsmaskiner. En annen fordel ved manuell rydding er at arbeidsstokken rekrutteres lokalt. Dette skaper arbeidsplasser og inntekter, og I tillegg et lokalt eierskap til mine- eller blindgjengerproblemet.

Metalldetektor

Et viktig verktøy i mineryddingen er metalldetektoren Metall er vanligvis en komponent i en landmine eller et udetonert eksplosivt element. Dersom det er metal i bakken vil detektoren avgi et signal. Minerydderen må da undersøke nærmere for å finne ut om det er en mine eller andre eksplosiver, eller om det bare er skrapmetall, mynter eller andre harmløse gjenstander. 

Prodd

Straks detektoren varsler om et funn, brukes det en prodd. Dette er en lang, spiss gjenstand som stikkes ned i jorda for å lete etter gjenstander. Dette må gjøres med stor forsiktighet for at ikke en eventuell mine eller blindgjenger skal eksplodere. 

Grensaks

På steder med tett vegetasjon, må denne fjernes før manuell minerydding kan finne sted. En rekke verktøy kan brukes – alt fra enkle hageredskaper til større maskiner. Minerydderen på bildet bruker en grenkutter som kan være svært effektiv i mange tilfeller. 

Rake

Rake kan brukes som ryddeverktøy i det øvre jordlaget. Raken brukes til å grave opp og sikte jorda.