Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Arbeidsområder

Arbeidsområder

Arbeidsområder

Demokratisering

Norsk Folkehjelp ser på folks rett og mulighet til organisering og deltakelse som avgjørende for demokratisering. Gjennom organisering kan undertrykte eller marginaliserte grupper fremme sine interesser kollektivt, utfordre politiske maktstrukturer, foreslå alternativer, forhandle med makthavere og ha egne representanter. Demokrati betyr mer enn å stemme ved frie og uavhengige valg – mobilisering og offentlig debatt er nødvendig for et livskraftig og sunt demokrati.

Rettferdig fordeling av ressurser

Norsk Folkehjelp jobber for å redusere forskjellen mellom rik og fattig og mellom kvinner og menn og er opptatt av å utfordre de politiske og økonomiske strukturene som bidrar til å opprettholde ulikhet. 

Partnerskap

Norsk Folkehjelp engasjerer seg i partnerskap med organisasjoner vi har felles verdier med. Vi samarbeider med aktører som kan mobilisere for demokratisering og en rettferdig fordeling av ressurser fordi vi mener folkelig mobilisering er drivkraften for å oppnå sosiale, økonomiske og/eller politiske endringer.  Norsk Folkehjelp søker å skape tillit, åpen dialog og gjensidig deling av for eksempel informasjon, nettverk, ferdigheter og kunnskap med partnerne.

Påvirkning

Partnersamarbeidet forplikter Norsk Folkehjelp til å ta opp våre politiske standpunkter om demokrati og rettferdig fordeling av goder overfor norske myndigheter og opinion.

Partnersamarbeidet forplikter oss også til å tale på vegne av våre samarbeidspartnere i nasjonale og internasjonale konflikter der Norsk Folkehjelp har tatt standpunkt.

Ifølge prinsipprogrammet vedtatt på landsmøtet i august 2015 skal Norsk Folkehjelp:

  • Bidra til økt engasjement og forståelse i befolkningen for utviklingsspørsmål.
  • Mobilisere lokallag, medlemmer og samarbeidspartnere samt skape en opinion i viktige internasjonale spørsmål.
  • Opptre på vegne av våre partnere overfor norske myndigheter.
  • Styrke engasjementet i lokale lag og blant medlemmene rundt det internasjonale arbeidet her i Norge.
  • Gi ungdom og voksne mulighet til å vise solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp arbeider for at den norske utviklingspolitikken skal fokusere mer på fordeling av makt og ressurser, inkludert skjevfordelingen mellom kvinner og menn ( Internasjonal strategi 2016-2019 ). En skjev maktfordeling påvirker hvem som blir hørt og hvilke beslutninger som blir tatt. Her spiller våre partnere i over 20 land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Midtøsten en nøkkelrolle.

Norsk Folkehjelp samarbeider med flere LO-forbund om politisk påvirkningsarbeid overfor norske myndigheter. Fra sak til sak samarbeider vi også med andre politiske miljøer og organisasjoner i Norge.

Nødhjelp

Solidaritet omfatter også å reagere på krisesituasjoner. Vi innretter vår nødhjelpsinnsats på grunnlag av følgende kriterier: 

  • Norsk Folkehjelp skal i hovedsak vurdere kriseinnsats i land hvor vi allerede har relevante partnere.
  • Norsk Folkehjelp kan også samle inn penger på vegne av, og jobbe sammen med, organisasjoner i det europeiske nettverket SOLIDAR.

Vi må sikre at vår respons rettes inn mot behovene i de rammede områdene. Det er viktig å unngå overlapping med andres arbeid og sikre at hjelpen ikke undergraver lokal humanitær innsats. Som regel er den lokale responsen rask og fleksibel og bedre i stand til å fastslå hvilke umiddelbare behov de rammede har.

Norsk Folkehjelp skal først og fremst jobbe sammen med, og gjennom, lokale organisasjoner der slike finnes. Hensikten er å styrke det lokale sivilsamfunnets egen evne til å håndtere kriser. 

  • Norsk Folkehjelp skal arbeide for lokal deltakelse i planlegging, koordinering, gjennomføring og evaluering av innsatsen. All humanitær respons må omfatte både menn og kvinner og ta hensyn til deres ulike behov.
  • Når vi velger partnere til kriseinnsats, skal vi fokusere på aktører som har potensial til å oppnå endringer også etter nødhjelpsfasen.

Vår humanitære innsats er basert på internasjonale prinsipper om ikke å forvolde skade og bestreber seg også på koordinering og samarbeid med andre organisasjoner og samordning av innsatsen gjennom FN.

Norsk Folkehjelp har i dag omfattende nødhjelpsinnsats i Irak , Gaza , Syria , Sør-Sudan