Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Hvor vi jobber Regionalt arbeid i Midtøsten og Nord-Afrika

Regionalt arbeid i Midtøsten og Nord-Afrika

Regionalt samarbeid for organisasjonsfrihet, kvinners rettigheter og sosial og økonomisk rettferdighet

Norsk Folkehjelps mål for det regionale arbeidet i Midtøsten og Nord-Afrika er å bidra til at organisasjoner på tvers av land kan utveksle erfaringer, etablere felles agendaer og samarbeide regionalt for å nå disse. Fokus er på områdene organisasjonsfrihet, kvinners rettigheter og sosial og økonomisk rettferdighet.

Norsk Folkehjelp har siden den «arabiske våren» i 2011 vurdert muligheten for å styrke arbeidet vi gjør i landene i regionen med et regionalt program til støtte for regional utveksling og samarbeid.  Den arabiske våren var blant annet preget av smitteeffekt fra land til land, også utløst av at mange av de samme utfordringene går igjen i mange av landene. Mange organisasjoner og aktivister økte sin kontaktflate med kollegaer i andre land. Siden har omveltningene i landene i regionen i stor grad gått i ytterligere autoritær retning eller endt i blodig konflikt, og det regionale fokuset blant aktivister og organisasjoner har igjen blitt mindre.

Med utgangspunkt i mange felles utfordringer er det likevel et viktig potensiale i regionalt samarbeid, og høsten 2015 startet Norsk Folkehjelp et regionalt program med støtte fra Sida. Programmet fokuserer særlig på organisasjonsfrihet og kvinners rettigheter. I oppstartsfasen ble det gjort utredninger av hvem som allerede jobber i regionale nettverk og hvordan vi best kan støtte disse.

Organisasjonsfrihet

Retten til å organisere seg fritt og muligheten til å utvikle sterke organisasjoner ble mange steder i regionen satt på spissen under den arabiske våren. I enkelte land har autoritære lover begrenset organisasjonsfriheten, i andre har politiske konflikter og voldelig undertrykking av kritiske røster lagt begrensninger på en lovgitt organisasjonsfrihet. Norsk Folkehjelp ser retten og muligheten til å organisere seg som en grunnleggende forutsetning for mer sosialt rettferdige og demokratiske samfunn. Det regionale programmet har derfor siden oppstarten samlet organisasjoner og aktivister på tvers av land for å lære om retten til fri organisering og diskutere hvordan en kan oppnå dette under dagens vanskelige omstendigheter. En rekke organisasjoner har blitt knyttet opp til regionale nettverk som jobber med dette, og det har vært et mål å inkludere yngre organisasjonsrepresentanter i arbeidet.

Samtidig som organisasjonsretten er under press, har få organisasjoner i regionen etablert organisasjonsstrukturer basert på å representere et bredt åpent medlemsskap, også der det finnes en reell anledning til fri organisering. Frykten for kupping og kooptering er stor, og massemedlemsskap har dårlig klang etter å ha vært et instrument for autoritære regimer i tidligere perioder. Under den arabiske våren skjedde en enorm sosial og politisk mobilisering, men de etablerte organisasjonene var ikke i stand til å bringe denne videre over tid. I det regionale programmet samles organisasjoner og aktivister for å diskutere hvordan organisasjoner i regionen kan utvikles som sterke og representative aktører for positiv sosial og politisk endring.

Kvinners rettigheter

Det er kritiske kår for kvinners rettigheter i regionen. En konservativ bølge i mange land trekker utviklingen i gal retning, samtidig som land som Tunisia har gjort et stort fremskritt med en konstitusjon som slår fast likestilling. Vold mot kvinner, seksuell trakassering, familielovgivning osv er bare noen av utfordringene kvinner i regionen står overfor. Kvinners deltakelse i samfunnet og ikke minst deltakelse og innflytelse der hvor makten finnes, er sterkt begrenset. I de senere år har det også vært en negativ trend hvor de som står frem og kjemper for kvinners rettigheter i regionen blir utsatt for represalier fra myndigheter og kopnservative grupper i samfunnet. For å støtte de kvinner og menn som står i fronten i kampen for kvinners rettigheter i regionen støtter Norsk Folkehjelp Nettverket av forkjempere for kvinners rettigheter sitt arbeid.

Ulikhet

Sosial og økonomisk urettferdighet er en viktig årsak til ustabilitet i regionen. Samfunnene i Midtøsten og Nord-Afrika er preget av både fattigdom og stor grad av sosial og økonomisk ulikhet. Dette skyldes ikke bare krig og konflikt, men også opphopning av makt, sterke bånd mellom politiske makthavere og økonomiske eliter, og en økonomisk politikk til fordel for de få. Gjennom Arab NGO Network for Development (ANND) sitt arbeid med The Arab Watch Report on Social and Economic Rights, blir statenes politikk i regionen sin innvirkning på folks sosiale og økonomiske rettigheter belyst. Denne dokumentasjonen danner grunnlag for påvirkning lokalt og internasjonalt for en politikk for en bedre sosial og økonomisk utvikling for alle.