Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Publikasjoner Evalueringer

Evalueringer

 

The Norwegian People's Aid, Oil and development : A Review of Oil for the Common Good (2007-2011) (Issuu)

Making Partnership work (2011) (Issuu). Gjennomgang av Norsk Folkehjelps internasjonale strategi for programperioden 2008–2011. Christian Michelsens Institutt (CMI) var ansvarlig for gjennomgangen, på oppdrag fra Norsk Folkehjelp. Hensikten var å kartlegge i hvilken grad målene for perioden var oppnådd og å dokumentere erfaringer av betydning for planlegging av programperioden 2012–2015 og revisjon av den internasjonale strategien

Organisational performance review of NPA (2011) .(Issuu) Evaluering igangsatt av NORAD og gjennomført i samarbeid med CMI.

Gjennomgang av NFs likestillingsarbeid (2010) (Issuu): av Berit Aasen, NIBR.  Anbefalingene går blant annet ut på å integrere likestillingsarbeidet bedre inn i det øvrige målhierarkiet til NF, og ikke se arbeidet som en «sidevirkning» i programarbeid. Anbefalignene har blitt tatt til følge gjennom en omorganisaering av stab.

Organisational Review of Norwegian Peoples’s Aid (2007) (Issuu): En organisasjonsgjennomgang av Norsk Folkehjelp, gjennomført av Senter for helse og sosial utvikling (HeSo), på oppdrag fra Norad. De fem største bistandsorganisasjonene ble vurdert som samarbeidspartner og forvalter av betydelige bistandsmidler. Organisasjonsgjennomgangen av Norsk Folkehjelp dannet grunnlag for samarbeidsavtalen med Norad for 2008–2011.

Evaluation of Norwegian Development Cooperation with the Western Balkans (2010): På oppdrag fra Norad gjennomførte Scanteam en evaluering av samlet norsk bistandsstøtte til Vest-Balkan  i perioden 1991-2007. Evalueringen ser spesielt på støtten kanalisert til Bosnia, Kosovo og Serbia.  Blant norske NGOer var Norsk Folkehjelp en sentral aktør i dette bistandssamarbeidet gjennom hele perioden.

Evalueringen er todelt:
   Volum I: hovedrapporten (Issuu)
   Volum II: vedlegg til hovedrapporten (Issuu)

Evaluation of Norwegian Development Cooperation to Promote Human Rights (2011) : På oppdrag fra Norad gjennomførte Scanteam en evaluering av den globale norske støtten til arbeid for menneskerettigheter i perioden 2000-2009. Evalueringen ser spesielt på innsatsen i Afrika (S-A og Zimbabwe), Asia (Indonesia) og Vest-Balkan (Serbia og Makedonia) Gjennom sin støtte til frie medier på var Norsk Folkehjelp en hovedkanal for norsk støtte til menneskerettighetsarbeidet på Vest-Balkan i hele denne perioden.

Evalueringen består av en hovedrapport og en kartleggingsstudie .